Suurendage liiget kell 14,

Näiteks panga presidendi Lars Idermarki jaoks tähendaks see ligi eurost palgatõusu. Kaja Kallas vastab küsimustele Riigikogu liikmetele valetamise, riigi eelarvestrateegia ja selle valikute ning valitsuse poliitika kohta. Muudatused võimaldavad üleminekut täisdigitaalsele ja andmepõhisele kriminaalmenetlusele.

Üldkoosolek on kokku kutsutud Seltsi juhatuse poolt vastavalt äriseadustiku § lõikele 2.

Alljärgnevalt on esitatud PTA Grupp AS korralise üldkoosoleku päevkord koos arutlusele tulevate küsimustega ning Seltsi nõukogu ettepanekutega äriseadustiku § lg 5. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord, mis on kinnitatud Seltsi nõukogu poolt, on järgmine: 1.

Suurendage liiget kell 14 Review salvi liige

Protseduuriküsimused; 2. Aktsiakapitali suurendamine ning aktsionäride eesõiguse välistamine uute aktsiate märkimisel; 4.

Suurendage liiget kell 14 Hermaphrodites ja nende suuruse liikmed

Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine; 5. Toimingud seoses Seltsi aktsiate võimaliku noteerimisega Varssavi börsil Seltsi nõukogu on teinud aktsionäride üldkoosolekule järgmised ettepanekud otsuste vastuvõtmiseks aktsionäride üldkoosolekul: 1. Kinnitamisele kuuluva Seltsi Aktsiakapitali suurendamine ning aktsionäride eesõiguse välistamine uute aktsiate märkimisel Seltsi juhatus valmistab ette Seltsi aktsiate 3 liikme suurus Varssavi börsil ning Seltsi aktsiate pakkumist Poola Vabariigis.

Sellega seoses plaanitakse Seltsi kapitali suurendamist pakkumise korraldamiseks ja läbiviimiseks. Aktsiakapitali suurendamine toimub 2 kahe miljoni viiekümne kahe tuhande kaheksasaja kahe uue Seltsi lihtaktsia A-aktsia, nimiväärtus 10 Eesti krooni aktsia kohta väljalaskmisega, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 kahekümne miljoni viiesaja kahekümne kaheksa tuhande kahekümne Eesti krooni võrra.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Foto: Andras Kralla Swedbanki ametisse nimetamise komisjon tegeleb osaliselt juhatuse töö järelevalve ja reguleerimisega — toim on teinud ettepaneku suurendada juhatuse liikmete tasu keskmiselt 5 protsenti. Ettepanek pannakse lauale Plaanitav palgatõus on märkimisväärselt suurem kui aasta varem, kui mullu otsustati üldkoosolekul juhatuse liikmete tasu suurendada 3,2 protsenti.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks nelisada miljonit Eesti krooni. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel antakse uute Seltsi lihtaktsiate märkimise eesõigus üksnes Seltsi praegusele enamusaktsionärile SIA Alta Capital Partners´ile ning välistatakse olemasolevate aktsionäride eesõigus uusi aktsiaid märkida.

Vajadus anda aktsiate märkimise õigus SIA Alta Capital Partners´ile ning välistada Seltsi teiste aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimisel on tingitud vajadusest alustada aktsiate avaliku pakkumise korraldamist Poola Vabariigis. SIA Alta Capital Partners'le on tagatud muuhulgas võimalus äriseadustiku alusel märkija õiguste ja kohustuste üleandmiseks kolmandatele isikutele või aktsiate märkimise eesõiguse võõrandamine ning üle andmine kolmandatele isikutele, kes aktsiate avalikku pakkumist Poola Vabariigis korraldavad või teostavad.

Seltsi uute aktsiate märkimine toimub SIA Alta Capital Partners poolt või isiku poolt, kellele on viimase poolt aktsiate märkimise õigus üle antud ajavahemikul Seltsi juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Aktsiakapitali suurendamine toimub rahaliste sissemaksete tegemisega ning uute aktsiate eest tasutakse aktsia nimiväärtus s. Uute aktsiate tegelik väljalaskehind kujuneb võimaliku pakkumise käigus.

Aktsia nimiväärtus s.

Tagasiside

Lähtudes eeltoodust teeb Seltsi nõukogu PTA Grupp AS aktsionäridele Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks ettepaneku võtta vastu järgmised otsused: 1 Suurendada PTA Grupp AS aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel ning lasta välja 2 kaks miljonit viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kaks uut PTA Grupp AS lihtaktsiat nimiväärtusega kümme 10 Eesti krooni aktsia kohta, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 kahekümne miljoni viiesaja kahekümne kaheksa tuhande kahekümne Eesti krooni võrra.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks nelisada miljonit Eesti krooni v.

Suurendage liiget kell 14 Suuruse liige 14 cm

SIA Alta Capital Partners võib muuhulgas äriseadustiku § alusel üle anda märkija õigused ja kohustused kolmandale isikule või võõrandada Suurendage liiget kell 14 § lg 11 alusel aktsiate märkimise eesõiguse kolmandatele isikule samadel tingimustel kui aktsia. Anda käesolevaga Seltsi juhatusele õiguse Liikme suurus vt märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu ÄS § lg 3. Uute aktsiate märkimisel tasutakse aktsia nimiväärtus s.

Suurendage liiget kell 14 Video Liikme laiendamise video

Rahalised sissemaksed peavad olema üle kantud Seltsi arveldusarvele hiljemalt märkimisperioodi lõpuks, s. Juhul, kui Seltsi juhatus otsustab pikendada märkimise aega lähtuvalt ÄS § lõikest 3, pikeneb rahalise sissemakse Seltsile ülekandmise tähtaeg kuni märkimisaja lõpuni.

Suurendage liiget kell 14 Millistel funktsioonidel saate teada liikme suuruse

Toimingud seoses Seltsi aktsiate võimaliku noteerimisega Varssavi börsil Seltsi nõukogu on teinud Seltsi aktsionäridele ettepaneku võtta vastu järgmised otsused seoses Seltsi juhatuse volitamisega toimingute läbiviimiseks, et korraldada Suurendage liiget kell 14 avalik pakkumine, et teha Poolas aktsiate ja õigustega aktsiatele noteerimiseks ja kauplemisele lubamiseks toimingud saavutamaks aktsiatega kauplemine reguleeritud turul, et registreerida aktsiad ning õigused aktsiatele Poola väärtpaberite keskdepositooriumis the National Depository for Securitieset volitada Seltsi juhatust sõlmima leping Poola väärtpaberite keskdepositooriumiga the National Depository for Securities ning sõlmima lepinguid pakkumise garanteerimiseks underwriting agreements.

Vajadus aktsionäride üldkoosoleku otsuse järgi vastavas küsimuses on tingitud Poola seadusandluse eripärast.

Suurendage liiget kell 14 Tohususe liikme suurenemine

Seltsi juhatus kasutab ülaltoodud otsustest tulenevaid volitusi üksnes juhul, kui Selts juhatus võtab vastu otsuse Varssavi börsil noteerimise kohta. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga.

Rakvere linnas puudub praegu atraktiivne maamärk, mis köidaks välisturiste. Muusikamajas korraldatavad üritused annavad võimaluse pikendada külaliste kohapeal viibimise aega, mis omakorda elavdab kohalikku ettevõtlust. Siret Kotka sõnul suurendavad lähituleviku investeeringud oluliselt Rakvere atraktiivsust ja ümberkaudsete elanike heaolu.

Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri.