Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm,

Tehase ohtlikus tootmisüksuses tohib kasutada vaid plahvatusohutuid Elektrikontrollikeskuse poolt selleks otstarbeks lubatud elektriseadmeid EEI-3 nõuded. Elektriseerimise parameetreid tuleb tööprotsessis perioodiliselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas mõõta. Kui tehases kasutatakse põlevaid vedelikke, peab tuulutussüsteem vastama sellistele oludele kehtestatud normatiividele. Siis peab puitkatus kauem vastu. Hoidmisel ja veol ei tohi hapnikukandjad kuumeneda, reostuda kõrvaliste lisanditega ega niiskuda. Konstruktsioonilt koosneb torn kolmest osast: vundamendist, m kõrgusest raudbetoontüvest ja m kõrgusest terasantennist.

Üle 20 kg 2. Kui kaitstav objekt asub vahetult õhulööklaine levimise tõkke tihe metsasalu, küngas jm. Tehase ohtlik tootmisüksus võib olla nii ohustav donaator kui ka ohustatav akseptor objekt.

Ohutu tootmisüksus on alati vaid ohustatav objekt. Kahe ohtliku objekti vahekauguse määramisel tuleb ohustatava objektina arvestada suuremat lõhkeaine kogust sisaldavat objekti. Ohutuskoefitsiendi k väärtused on toodud tabelis 2. Veoohu allklassi 1. Kui ohustataval objektil viibivad alaliselt inimesed, siis peab kaugus olema vähemalt 30 m.

Tehasesisesed teed ja lõhkematerjali vedu 2. Lõhkematerjali autoveoks ettenähtud veoteed peavad võimaldama ohutut kahesuunalist liiklust tehase territooriumil. Kui see ei ole võimalik, siis peab olema küllaldaselt teelaiendeid taskuid möödasõiduks või on veoteel kehtestatud ühesuunaline liiklus. Veotee peab olema kõvakattega. Katteta veotee on lubatav juhul, kui selle kandevõime tagab veokite ohutu liikluse. Ristmikud ning sisse- ja väljasõidud peavad olema hästi jälgitavad ja märgistatud.

Lõhkematerjali veoteedel peavad olema liiklusmärgid ja sildid kirjaga «Lõhkematerjali vedu». Lõhkematerjali veoks tehase territooriumil tuleb kasutada plahvatusohutuid elektri- või diiselmootoriga veokühikut, mille eeskirjadekohane kasutamine ei põhjusta lõhkematerjali süttimist. Plahvatusohtlikud mootorveokid, diisel- ja elektrivedurid võivad ohtlikele hoonetele ja rajatistele läheneda vaid 20 m kaugusele või peatuseta mööduda ohtlikest hoonetest, kui seal hoitav lõhkeaine välistab süttimisohu.

Peatumiseks ei loeta vagunite lahti- või kinnihaakimist. Tehase piirdetara 2. Tehase territoorium tuleb piirata vähemalt 2 ,0 m kõrguse tugeva traatvõrgust või okastraadist taraga.

Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm

Traatvõrgu ülaservas peab olema vähemalt neli okastraadiriba ja alaservas vähemalt üks okastraadiriba, kui tera alaserv ei ole jäigalt maa külge kinnitatud. Okastraadiribade vahekaugus ei tohi olla üle 15 cm ning tarapostide vahe mitte üle 3 m. Ohtlikest hoonetest ja rajatistest, kus paikneb lõhkematerjal, peab olema piirdetara kaugus vähemalt 30 m, kui ohtlik mõju lõhkeainele on võimalik väljastpoolt.

Tallinna teletorni konstruktsioonierisused[ muuda muuda lähteteksti ] Teletorn õhust Tallinna teletorni ehitusel osales 32 ehitusettevõtet.

Kui väline ohtlik mõju on tehniliste abinõude või looduslike tõketega välditud veekogu, kraav, tuletõkestusriba jm. Ettevõtja või valdaja peab kindlustama, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalust siseneda tehase territooriumile ilma tehase esindajata v.

Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm

Ehitised 3. Lõhkematerjalide valmistamise tehnoloogiline protsess tuleb organiseerida selliselt, et oleks tagatud: 1 kompleksne mehhaniseerimine ja automatiseerimine ning vajaduse korral kaugjuhtimine; 2 seadmete ja aparatuuri hermeetilisus, vältimaks tule- ja plahvatusohtlike gaaside, tolmu või auru sattumist tootmisüksustesse; 3 veekasutuse kinnine süsteem; 4 mürgiste lisandite puudumine või esinemine lubatud piirkontsentratsioonis puhastusseadmest väljunud vees.

Mahutid, seadmed ja torustikud, milles võib töödeldav tooraine välistemperatuuri mõjul tarduda või kristalliseeruda, peavad olema varustatud soojusisolatsiooniga või olema soojendatavad. Mahutid peavad olema varustatud ülevoolupiirelitega. Torustikud, mis ühendavad tehnoloogilisi seadmeid akumulatsiooni või toitemahutitega, peavad olema võimalikult väheste käänakutega ja täielikult tühjendatavad.

Tallinna teletorn

Lõhkematerjali võib hävitada ja katsetada ühisel platsil, kui neid töid tehakse eri aegadel ja platsi Kuidas suurendada masturbatsioonist kohtades lõhkematerjaliga töötamise eest vastutava isiku korraldusel. Tehase ohtliku tootmisüksuse ehitised 3. Tehase ehitiste klassifikatsioon tuleohutuse suhtes ja tarindite tulepüsivustingimused määratakse igal konkreetsel juhul sõltuvalt hoone ohutusastmest vastavalt käesoleva eeskirja punkti 2.

Ohtliku tootmisüksuse hoone rajamiseks võib kasutada kergbetooni, pressplaate, kipsplaate, gaasbetoonplaate, õhukesest lehtmetallist plaate ja teisi ehitusmaterjale, mis ehitise plahvatuse korral ei moodusta raskeid tükke. Ohtliku tootmisüksuse hoone ehitusviis sõltub kasutatavatest ehitusmaterjalidest, selles hoones oleva lõhkematerjali ohuklassist ja massist.

Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm

Ohtliku tootmisüksuse hoones peavad olema paiskpinnad, mis ruumis oleva lõhkeaine plahvatuse korral võimaldavad kiiret survekoormust ettenähtud suunas.

Ohtlik ehitis võib olla järgmise ehitusviisiga: 1 kerge katusega paiskpindadega hoone, millel on üks või kaks paiskseina. Ülejäänud seinad peavad sõltuvalt lõhkeaine paigutusest ruumis olema selliselt ehitatud, et nende kaitsetoime ümbrusele oleks tagatud ettenähtud ohutu kaugusega; 2 raske katusega paiskpindadega hoone, millel on üks või kaks paiskseina.

Sõltuvalt lõhkeaine paigutusest ruumis peavad ülejäänud seinad olema ehitatud selliselt, et nende kaitsetoime ümbrusele oleks tagatud ettenähtud ohutu kaugusega.

Sõltuvalt lõhkeaine paigutusest peab raske katus olema ehitatud selliselt, et ümbruskond ei saaks kahjustatud tulest, leegist või rasketest tükkidest. Katuse tõusunurk peab olema paiskseinte suhtes vähemalt 15º; 3 raske katusega karkassehitis, kus karkass on terasest või raudbetoonist ning ankurdatud katuse ja Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm külge. Karkass peab vastu pidama seesmisele purustavale survele ja katuse raskusele, millele väljastpoolt langevad suured tükid.

Kergehituslike välisseinte vooderduseks võib kasutada kergeid ehitusmaterjale, mis plahvatuse mõjul ei moodusta raskeid tükke.

Neid seinu ei loeta paiskseinteks; 4 mullaga kaetud ehitisel on mullaga kaetud kõik seinad, v. Muldvallis ei tohi olla suuri kive ja vall peab olema katusest vähemalt 60 cm kõrgem. Valli nõlvanurk peab vastama materjali loomulikule varisemisnurgale.

  • Tallinna teletorn – Vikipeedia
  • Но он так долго трудился над «Цифровой крепостью», что вряд ли ему захотелось бы к ней возвращаться.
  • Suurenda liikme video massaaz

Sissekäigu ja paiskseinte juures peavad olema tiibseinad, mis paiknevad sissekäigu või paiskseinaga 45º nurga all. Mullaga kaetud seinad võivad olla raudbetoonist või kergbetoonist.

Katus võib olla võlvitud ja kergbetoonist või horisontaalne ja raudbetoonist. Käesolevas punktis loetletud ehitusviisid ei ole kohustuslikud hoonele, kus valmistatakse flegmatiseeritud lõhkeaine vesiemulsiooni või detonatsioonitundetut lahust ja emulsiooni. Paiskpinnad 3. Ohtliku ehitise paiskpinnad seinad või katus peavad olema piisava suurusega, valmistatud kergest ehitusmaterjalist ja plahvatusel kergesti kinnitustest vallanduma.

Seina või katuse katuslae konstruktsioon ei tohi võimaldada raskete paisketükkide moodustamist ega olema vastupanuvõimeline. Paiskpinna kummalgi küljel ei tohi olla ehituskonstruktsioone ega seadmeid, mis plahvatuse korral raskeid või teravaservalisi tükke moodustaksid ning eraldi eemale paiskuksid.

Üle 20 kg 2.

Puidu kasutamisel ehitusmaterjalina peab see olema kaetud tulekaitsevõõbaga. Uksed 3. Paiskseina ukse konstruktsioon peab olema seinale vastav.

Evakuatsiooniuks peab kergesti avanema evakuatsioonisuunas. Lükanduks on lubatav, kui on piisavalt teisi evakuatsiooniväljapääse. Uks, mille juures võib olla löögi- või hõõrdumistundlik lõhkeaine, peab omama pronksist või plastmassist kinnitusdetaile. Aknad 3.

  • Mööbel käest kätte!
  • Ajalooliselt on neid kasutatud väga paljudel erinevatel hoonetel.
  • Meeste liikme suuruse hoone

Päikesepoolsed aknad tuleb katta kiirgustkaitsva seguga, kui päikesekiirgus suurendab lõhkeaine ohtlikkust. Tööruumis, kus võib olla lõhkeainetolmu, peab aknalaud olema horisontaaltasapinna suhtes 60º väljapoole kaldu.

Puitkatused tõusevad taas ausse

Aknaraame võib valmistada ka puust. Kui akent kasutatakse ka hädaväljapääsuna, peab see avanema väljapoole ja aknalaua kõrgus põrandast ei tohi olla üle 60 cm. Põrandad 3. Ohtlikus ruumis, kus hoitakse elektrostaatilisest laengust süttivat lõhkeainet, peab põrand olema elektrostaatiliselt maandatud. Põrandas ei tohi olla kanaleid või süvendeid auke.

Kui nende olemasolu on vajalik, peavad nad olema selliselt kaetud, et oleks välditud lõhkeaine sattumine kanalisse või süvendisse. Ohtliku ruumi põrandal, kus hoitakse pakendamata lõhkeainet, peab olema läbilaskmatu, tasane ja vuukideta pealispind. On lubatud täisvuukidega plaatkate.

Põranda kattematerjal ei tohi anda käimisel süütamisvõimelisi sädemeid. Põrand peab olema kergesti puhastatav. Ehitusdetailid ja seadmed 3. Ohtliku ruumi ehitusdetailid ja seal paiknevad seadmed peavad olema sellised, et oleks välditud lõhkeaine süttimine soojusest, hõõrdumisest või löögist.

Ohtlikku ruumi sisenevad või sealt väljuvad kanalid ja läbimisavad, mis vastuvõttu või varustusseadmeid kaablid, torujuhtmed, ülekandemehhanismid teenindavad, peavad olema ehitatud ja kaitstud selliselt, et tulekahju või plahvatuse üleminek ühest ruumist või hoonest teise oleks välditud.

Töökoht 3. Töökoht ja sisseseade peavad ohtlikus ruumis paiknema selliselt, et töötaja võiks töökohalt ja ruumist takistamatult lahkuda. Töökoht, kus töötaja on eriti ohustatud tulekahjust või plahvatusest, peab paiknema kaitseruumis.

Eriti ohtlike töökohtade loetelu määratakse ohutusjuhendiga. Kui ohtlikus ruumis on projekteeritust rohkem töökohti ja see on ette nähtud ohutusjuhendis, peab ettevõtja tagama kaitseabinõud kõikidele töökohtadele. Ruumid ohtlikes ehitistes 3. Ruumid ja töökohad ohtlikes ehitistes peavad vastama käesoleva eeskirja punktide 3. Teenindusruum peab olema piirnevatest tootmisruumidest eraldatud seintega ainult siis, kui nendes ruumides töötamine vajab erikaitset nn.

Kaitseruum on töökoht ohtlikus ehitises või selle lähedal, milles ei ole lõhkeainet ja kus töötaja tulekahju või plahvatuse korral on nende mõjude eest kaitstud. Kaitseruum peab ohtlikest ehitistest või ruumidest tuleneva mõju suhtes kindlalt kaitstud olema. Plahvatuse või tulekahju ülekandmise tõkestamiseks ühest naaberruumist teise tuleb nende vahele ehitada puhverruum lüüstamburmis on alaliste töökohtadeta ohutu ruum.

Tööruum peab paiknema selliselt, et sellest on võimalik treppe kasutamata lahkuda. See nõue ei kehti, kui ülemised korrused on lubatud.

  1.  У этого парня была виза третьего класса.
  2. Kursused - Matemaatika ja statistika instituut

Ohutud ehitised ohtlikus tootmisüksuses 3. Ohtlikus tootmisüksuses peab ohutute ehitiste arv, kus pidevalt viibib töötajaid, olema vajalikul määral piiratud. Ohutud ehitised peavad olema sellised, et nende põleng ohtlikele ehitistele üle ei kanduks. Ohutute ehitiste aknad ei või paikneda võimaliku lööklaine levikusuunas ning nende aknad ei tohi purunemisel anda ohtlikke kilde.

Põlevate vedelike hoidmine 3.

Lehte ei leitud

Põlevate vedelike hoidla peab olema ohtlikest ehitistest vähemalt 20 m kaugusel. Kõrvalekalle minimaalkaugusest on lubatav, kui ehituslike abinõude või tehniliste rajatiste abil on tagatud samaväärne ohutus.

Põlevate vedelike vastuvõtul ja väljaandmisel ei tohi esineda nende laialipritsimist, mahavalgumist, piserdamist ega järsku segunemist, samuti ei tohi nende protsesside käigus sattuda naftasaadustesse vett või mehaanilisi lisandeid. Mahutite täitmis- ja tühjendamistorustik peab olema maandatud ja torude otstes olema tihedad sõelad tahkete osakeste püüdmiseks.

Põlevate vedelike hoidlas Liige pikkus 12 cm ja paksusega 12 cm tohi teha töid, mis põhjustavad sädemeid või lahtist tuld.