Liikme suurus neliteist aastat

Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi majandusaasta ja perspektiivplaanid ning investeeringute programmi. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Seltsi suhtes ning temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist 4. Aktsiaseltsi aktsiate eest võib juhatuse otsusel tasuda mitterahelise sissemaksega. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Seltsi üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Esindajaks võib olla ainult teine seltsi liige. Üldkoosolekul läbiviidud valimiste lõppedes koostatakse hääletustulemuste alusel juhatuse liikmete valimisel osalenud kandidaatide paremusjärjestus.

Liikme suurus neliteist aastat Liikme suurus ja rasedus

Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmed.

AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmine – Riigi Teataja

Revisjonikontrolli tellimise korraldab juhatus. Sellisel juhul vormistatakse vastav kirjalik volitus.

Liikme suurus neliteist aastat Video suurendamise liige pumbaga

Volitus ja nende arv lisatakse elektroonilisse osalejate nimekirja või tuuakse ära eraldiseisvas kinnituses üldkoosolekul osalemise kohta.

Sellisel juhul jäävad kehtima ajaliselt varem antud volitused. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda kokku korduskoosoleku, teatades sellest 7 päeva ette e-posti teel. Korduskoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata seal osalevate liikmete arvust. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja juhatuse liikmed ning revisjonikomisjoni Ühingu liikmete seast kolmeks aastaks.

Juhatusse kuulub 3—5 liiget, revisjonikomisjoni liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel. Ühingu juures võib nõuandva organina tegutseda nõukoda, mis koosneb 5-st kuni 15 liikmest. Nõukoja liikmed valitakse ühiskondlikult aktiivsete ning laitmatu renomeega isikute seast, kes oma tegudega toetavad lasterikaste perede head mainet ja jagavad ühingu eesmärke.

Nõukoja liikmed valib ja kutsub ühingu töös osalema juhatus. Ühingu liikmed võivad esitada ettepanekuid nõukoja liikmete määramiseks.

Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri; 4. Kui aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida ühe kuu jooksul peale aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmist uusi aktsiaseltsi aktsiaid võrdeliselt tema omandis olevate aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuse summaga.

Ühingu liikmel on kohustus: 1. Täita Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 2. Tasuda igakuiselt liikmemaksu ja muid tasusid ning täita muid kohustusi vastavalt kehtestatud korrale; 3. Hoida ja kasutada säästlikult Ühingu vara; 4. Hüvitada Ühingule tekitatud kahju; 5.

Aktsionärid, kes juriidiliste isikutena kuuluvad likvideerimisele, on kohustatud sellest viivitamatult teatama juhatusele. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teistele aktsionäridele või kolmandatele isikutele tahtlikult tekitatud kahju eest.

Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas ja kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte hiljem kui 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui: 5. Aktsiaseltsil on netovara vähem kui poolt aktsiakapitalist, või 5. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada kirjalikult juhatusele koos arutatavate küsimuste äranäitamisega.

Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut 1 ühe kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.

Liikme suurus neliteist aastat Sobivad liikme suurused

Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 ühe nädala.

Liikme suurus neliteist aastat Liikme suurus umbermoot

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata: 5. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.

Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või juhatuse poolt üldkoosoleku teates teatatud kohas. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus.

Liikme suurus neliteist aastat Video massaazi liikme selle suurendamiseks

Nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 5. Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudmisel. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on pädev otsustama, kui kohal on vähemalt pooled tema liikmetest.

Juhatus võib koosoleku kokku kutsuda ja läbi viia virtuaalselt Skype teel. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. E-posti teel saadetud ja digitaalselt allkirjastatud dokument on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

ELPL liikmesorganisatsioonid

Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, mis lisatakse protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas. Juhatuse liige võib juhatuse otsusega mittenõustumisel taotleda küsimuse arutamist üldkoosolekul.

Põhikiri — eesti kinoliit

Juhatus on kohustatud sel juhul kokku kutsuma üldkoosoleku nelja nädala jooksul arvates kirjaliku taotluse laekumisest. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Seltsile kahju tekitanud, vastutavad Seltsi ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek. Seltsi võivad esindada majandus- ja õigustoimingutes ning riigi- ja omavalitsusorganites, samuti suhtlemisel teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega juhatuse liikmed esimehe või aseesimehe volituse alusel.

Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

Seltsi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või e-posti vahendusel ning kokku lepitud veebikeskonnas. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu. Seltsi vara tekib Seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust sh.

Liikme suurus neliteist aastat Keskmise suurusega osa pikkuse ja laiusega

Sellisel juhul arvatakse see juhatuse liige juhatuse otsusega põhikirja punkti 9. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ja peasekretär. Sisekontrolli teostab üldkoosolekul valitud audiitor või sisekontrolli organ. Oma ülesannete täitmiseks on audiitoril õigus tutvuda vajalike dokumentidega ning nõuda ELEA juhatuselt vajalikke andmeid. Sel juhul võib üldkoosolek määrata vara jagamiseks õigustatud isikud. Juhul, kui vastavat otsust vastu ei võeta, kuulub pärast nõuete rahuldamist järelejäänud vara jagamisele ELEA lõpetamisel liikmeks olnud isikute vahel proportsionaalselt nende poolt tegevuse lõpetamise aastal makstud liikmemaksudele.