Mida vastab liikme suurusele,

Traditsiooniliselt toimuvad korralised üldkoosolekud volbriõhtul ja Üliõpilaste Selts Raimla aastapäeva nädalavahetuse laupäeval viimase kuupäeva otsustab Üliõpilaste Selts Raimla üldkoosolek. Toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega üldkoosolekul ja juriidilistest isikutest toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega ka nõukogu koosolekutel. Välja arvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

Liikmelisus

Toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega üldkoosolekul ja juriidilistest isikutest toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega ka nõukogu koosolekutel. Juhtimine Ühingu üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette liikme elektroonsele kontaktaadressile.

Account Options

Üldkoosolekut võib läbi viia digitaalselt ning üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Toetajaliige on isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevustes ja töös, toetada Ühingut oma teadmistega, majanduslikult või muul viisil ning aitab kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Toetajaliikmele kohalduvad Ühingu põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.

Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed.

Mida vastab liikme suurusele Koige suur liige

Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

MITTETULUNDUSÜHINGU EDUMUS PÕHIKIRI

Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.

Mida vastab liikme suurusele Mis voib suurendada liikme mahtu

Juhatus valitakse üheks aastaks. Juhatus asub Tartus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt kolm liiget.

Otsused tehakse lihthäälteenamusega, v. Otsuseid võib teha kirja teel, kui protokollile on alla kirjutanud vähemalt kolm juhatuse liiget.

Navigeerimismenüü

Toimkonnad valib ning nende ülesande ja vältuse määrab üldkoosolek. Revisjonitoimkond valitakse üheks aastaks Raimla aastapäeva koosolekul. Toimkond koosneb vähemalt kahest liikmest. Toimkonna ülesanne on valvata ÜS Raimla vilistlaskogu majandusliku tegevuse järele ja esitada revideeritava majandusaasta aruanne volbri üldkoosolekule. VI peatükk. Võimalik, et on määratud isikud, kes tegelevad otsuste vastu võtmisega, kuid neid ei ole ametlikult ametisse nimetatud ja neil puuduvad kindlad koosolekud.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega Põhikirja muutmise kanne on kinnitatud I peatükk.

Probleem seisneb selles, et antud juhul puudub projektil kindel suund ja ka tõhus viis, kuidas projekti juhtida. Peab olema teada, et kõigi huvirühmade huvid on komitees esindatud ja igaüks teab täpselt, mida temalt oodatakse.

Liige 5. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks taotleja avalduse alusel pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

Komiteesse tuleks kaasata ainult need inimesed, kes aktiivselt kaasa töötavad ja sellega projekti õigele teele suunavad. Isegi siis tuleks kokku saada, kui projekt liigub õiges suunas ja silmnähtavaid probleeme ei esine. Samuti tuleks jälgida seda, et kutseid ei saadetaks liiga lühikese etteteatamisega.

Mida vastab liikme suurusele kes ja millisel ajal liige

Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut. Järelevalve 1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.