Kas on voimalik liikme suurust vahendada. Töötamise registri küsimused ja vastused

Samad isikud peavad andma allkirja ka hääletusprotokollile, kui otsus võetakse vastu koosolekut kokku kustumata äriseadustiku § lõiked 1—4². Sellest tulenevalt võib eeldada, et ühingu vara, eriti kinnisvara, kinkimine ei ole üldreeglina lubatav, ning vahet ei ole, kas see kingitakse osanikule, või kolmandale isikule. Sageli ongi juhatuse liikmega sõlmitud käsundusleping.

Kas juhatuse liikme leping tuleks ümber vormistada? Üks neist teeb ettevõtte raamatupidamist, teine tegutseb müügijuhina ning käib vahel ise ka kaupa vedamas. Kas Töötukassalt töötasu hüvitise saamiseks tuleks nende käsunduslepingud ümber vormistada töölepinguteks? Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Juhatuse liige saab tegutseda juhatuse liikme lepingu alusel. Teatud juhtudel võib juhatuse liige lisaks samas äriühingus töötada töölepingu alusel, kuid ainult töölepingu alusel juhatuse liikmena tegutsemine ei ole võimalik.

Kui juhatus nimetatud tähtaja jooksul avaldust ei esita, algatab registripidaja mittetulundusühingu sundlõpetamise. Liikmetele võib panna kohustusi ainult põhikirjas ettenähtud korras. Liikmeks vastuvõtmine 1 Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, kui seda ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku või muu organi pädevusse. Liikmelisuse mitteüleantavus 1 Liikmelisust mittetulundusühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Reavahe suurus

Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad.

Kas on voimalik liikme suurust vahendada

Liikme väljaastumine 1 Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda. Liikme väljaarvamine 1 Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Praegu veel mõned tellimused on, kuid kindlasti mitte sellises mahus nagu enne.

Kas on voimalik liikme suurust vahendada

Tõenäoliselt väheneb see veelgi ning lõpuks ei ole töötajatele üldse enam tööd anda. Kuidas seda olukorda lahendada — kas saame töötaja töötasu ühepoolselt vähendada või peame maksma ikkagi keskmist töötasu? Töömahu vähenemine ja töötasu suurus on levinud mure.

Soovin asutada äriühingu (näiteks osaühingu või aktsiaseltsi). Mida ma pean selleks tegema?

Foto: Pixabay Vastab Greete Kaar, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Olukorras, kus töömaht on vähenenud, st töötajatele pole võimalik enam kokkulepitud mahus tööd anda ning tööandjal ei ole võimalik ka kokkulepitud töötasu maksta, kuna rahalisi vahendeid pole enam piisavalt, võib tööandja töötaja töötasu ühepoolselt vähendada.

Koroonaviiruse levik on üks sellistest ettenägematutest asjaoludest, mille esinemise korral võib tööandja töölepingu seaduse TLS § 37 alusel ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks vähendada. Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani eurot kuus või 3,48 eurot tunnis.

Tööinspektsioon Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada? Lugeja küsib: Oleme tootmisettevõte ning näeme, kuidas tellimused on vähenenud.

Töötasu vähendamine TLS § 37 olukorras on aga lubatud vaid teatud tingimustel ehk mõlemad tingimused peavad olema täidetud: Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd siia alla ei lähe töömahu hooajalised muutused. Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

Tööandja on järginud eelpool toodud töötasu vähendamise reegleid ning TLS § 37 lõike 1 alusel vähendatud töötaja töötasu.

\

Pärast vähendatud töötasu kehtima hakkamist on töömaht veelgi vähenenud ning tööandjal ei ole töötajatele üldse tööd anda. Töötajad saadetakse koju n-ö tööootele.

Kas on voimalik liikme suurust vahendada

Antud juhul maksab tööandja töötajatele teatises märgitud vähendatud töötasu, kuna töötajad on olnud nõus sellega, et nende töötasu teatud ajaks vähendatakse. Kui töötajad ei oleks olukorraga ehk töötasu vähendamisega leppinud, oleks tulnud tööleping TLS § 37 lõike 5 alusel üles öelda enne töötasu vähendamise kehtima hakkamist.

Seega, kui töötaja töölepingut üles ei ütle ja on töötasu vähendamisega nõus, peab töötaja arvestama, et perioodil, mis tööandja teatisse märgib, makstakse talle vähendatud töötasu.

Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada?

Vähendatud töötasu makstakse ka juhul, kui töötaja sel perioodil üldse tööd ei tee. Tööandja ei ole töötasu TLS § 37 lõike 1 alusel vähendanud, kuid ei anna töötajatele tööd, kuigi töötaja oleks töötegemiseks valmis ehk on valmis kohe tööle asuma.

Sellisel juhul tuleb lähtuda TLS §-st 35, mille kohaselt on tööandjal kohustus maksta töötajatele keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei kindlusta töötajaid tööga. Töötaja keskmine töötasu arvestatakse tema viimase kuue kuu töötasu põhjal.

Sa oled siin

Need reeglid ei kehti aga juhul, kui töötaja on näiteks erareisiga seotud välismaalt naasmise tõttu sunnitud olema karantiinis, kuid tööandja talle kaugtööd ei võimalda. Sel juhul tasu ei maksta.

  • Osaühing Osaühingu tegutsemise alused Igal osanikul on üldjuhul üksainus samast liigist osa.
  • Meditsiinilise liikme suurendamise meetodid
  • Visuaalne liikme suurus
  • Kas töömahu vähenemisel saab töötasu ühepoolselt vähendada?
  • Muu organi koosoleku protokolli sisule kohaldatakse käesoleva seaduse § 21 lõiget 6.

Tööandja soovib töötajatel TLS § 37 lõike 1 alusel töötasu vähendada, kuid ei ole töötasu vähendamisest ette teatanud 14 kalendripäeva. Tööandjal ei ole töötajatele anda tööd.

Vastused.ee küsimused ja vastused

Tööandja ei saa ühepoolselt ega kokkuleppel töötajatega TLS § 37 lõikes 4 sätestatud etteteatamistähtaega järgimata jätta. See tähendab, et tööandja peab nimetatud 14 kalendripäeva eest maksma töötajatele keskmist töötasu § 35 alusel ning alates hetkest, mil vähendatud töötasu hakkab kehtima ehk seadusega ettenähtud etteteatamistähtaeg on möödunud, saab töötajatele maksta vähendatud töötasu.

Koondamine Kui töötajale pole võimalik aga üldse enam tööd anda ning töötasu maksta, on tegemist koondamise olukorraga.