Liikmete suuruse saladused

Liikmete kaasamine Erakond kaasab kõiki oma liikmeid võimalikult ulatuslikult otsuste tegemisse ja poliitika kujundamisse. Ostate selle ja aktiveerite selle, et saada ülema määramise võime. Töötaja kohustused 1 Töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid heas usus, järgima häid tavasid ning tegutsema avaliku võimu teostamiseks vajaliku hoolsuse ja temalt oodatava ettenägelikkuse ning kompetentsusega vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele. Erakond on mittetulundusühing, mille eesmärgiks Eesti kodanike vabatahtliku poliitilise ühendusena on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Erakonna liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamise päevast ja kustutatakse erakonna liikmete nimekirjast.

See, millist osa sellest teabekogumist tuleks käsitleda ühingu ärisaladusena, on suuresti äriühingu määratleda.

Liikmete suuruse saladused

Nii äriseadustik kui ka võlaõigusseadus kohustavad juhatuse liiget hoidma äriühingu ärisaladust, Liikmete suuruse saladused ärisaladuse mõiste sisu ei ava kumbki. Seaduse pinnalt saab öelda, et ärisaladusena tuleb üldiselt käsitleda juhatuse liikmele teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmise vastu on ühingul õigustatud huvi.

Seega on ärisaladuse üldmõiste üsna lai ja umbmäärane ning võib seetõttu anda alust vaidlusteks. Kohtupraktikas on ärisaladuseks peetud asjaolusid, mis on seotud ettevõtlusega, mida teab piiratud ring isikuid ja mille saladuses hoidmise tahe ettevõtja poolt peab olema kas dokumenteeritud või vähemalt selgelt äratuntav.

Reavahe suurus

Seega on soovitatav määratleda, mis on konkreetses ühingus ärisaladus - kõik muu ei pruugi kaitstavaks osutuda. Kuigi juhatuse liikmel on kohustus hoida ühingu ärisaladust sõltumata sellest, kas selle sisu on mõnes dokumendis täpselt määratletud, siis vältimaks olukorda, kus juhatuse liige Liikmete suuruse saladused võib-olla teadmatult ühingu jaoks olulist teavet, on äriühingul otstarbekas selgelt fikseerida, mida käsitletakse ärisaladusena.

Liikmete suuruse saladused

Peamine on teha asjakohane määratlus juhatuse liikmele teatavaks. Praktika on näidanud, et ärisaladuse ulatust puudutav ebaselgus muudab sellesisulised vaidlused keerukaks ja viib suure tõenäosusega kohtusse.

Liikmete suuruse saladused

Kuigi äriseadustiku järgi kohustub juhatuse liige hoidma ärisaladust vaid ametiaja kestel, tuleb arvestada ka lepinguõiguse üldregulatsiooni. Võlaõigusseaduse alusel jääb - erinevalt konkurentsikeelust - ärisaladuse hoidmise kohustus kehtima ka pärast juhatuse liikme ametiaja lõppu ning seda isegi ilma vastava kokkuleppeta.

Seejuures tuleb ühingul arvestada, et seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus ei kehti igavesti, vaid üksnes seni, kui ühingul on konkreetsete asjaolude saladuses hoidmise vastu õigustatud huvi.

Liikmete suuruse saladused

Kuna õigustatud huvi kestus on iga ühingu puhul erinev ja sõltub ka teabe iseloomust, siis vaidluste vältimiseks ärisaladuse hoidmise kohustuse kehtivusaja üle juhatuse liikme ametiaja järel on soovitatav kõnealune tähtaeg lepingus kokku leppida.

Kuivõrd ettevõtja ärisaladuse hoidmine on juhatuse liikme üldise lojaalsuskohustuse oluline osa, siis ärisaladuse hoidmise eest juhatuse liikmele üldjuhul eraldi tasu ei maksta. Sellest tulenevalt ei ole ka ärisaladuse hoidmise kohustuse kehtivus pärast juhatuse liikme ametiaega tasu maksmisest sõltuvuses.

Liikmete suuruse saladused

Enesestmõistetavalt seisneb ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumine ärisaladuse mittehoidmises. Täpsemalt võib rikkumine seisneda selles, et juhatuse liige avaldab talle seoses ühingu juhtimisega teatavaks saanud asjaolusid kolmandatele isikutele, kasutab teavet nt konkureeriva äriühingu juhatuse liikme või töötajana kolmandate isikute või hoopis enda huvides.

Ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumisega kaasneb juhatuse liikme vastutus äriühingu ees, täpsemalt kohustus hüvitada kohustuse rikkumisega ühingule tekitatud kahju.

Samal teemal

Vastutuse realiseerimiseks on vaja tuvastada, et kohustust on rikutud, et sellest tekkis ühingule kahju ning et kahju tekkimine on rikkumisega põhjuslikus seoses.

Juhatuse liige vabaneb kahju hüvitamise kohustusest, kui ta tegutses kooskõlas osanike, üldkoosoleku või nõukogu seadusliku otsusega või suudab tõendada, et on täitnud oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega.

The Last CIA Whistleblower: Drug Trafficking, Training Terrorists, and the U.S. Government

Kohtupraktika on kinnitanud, et vaidluses ärisaladuse lubamatu avaldamise üle on ühingul kohustus tõendada, kuidas juhatuse liige ärisaladust õigustamatult avaldas ja kasutas.

Selles osas aga, mis üldse oli konkreetses ühingus ärisaladus, on tõendamiskohustus poolte vahel jagatud. Kuigi äriühing peab tõendama, milline teave oli tema ärisaladus, on ka juhatuse liikmel kohustus tõendada oma vastuväiteid - näiteks et kõnealune teave ei olnud ärisaladus või ta ei teadnud ega pidanud teadma teabe salajasusest.

  1. Koore suureneb peenise
  2. Liikme suurus rahulikus riigis ponevil
  3. Eelmises küsimuste ja vastuste plokis said mu kallid lugejad tänu Mike Fergusonile teada palju üksikasju tulevase mängu aju kandmise režiimi kohta - maailm versus maailm.
  4. Liikme 14 Summer Boy Foto suurus

Kohtuvaidluses on ühingul hõlpsam rikkumist tõendada, kui ärisaladuseks peetavad asjaolud on eelnevalt kirjalikult määratletud ja juhatuse liige on neist teadlik. Kohustuse rikkumisega tekitatud kahju tõendamine ja väljanõudmine võib praktikas osutuda keeruliseks.

Teksti suurus

Sageli ei seisne ühingule tekkiv kahju käegakatsutavas rahalises kaotuses, vaid saamata jäänud tulus vms Kuidas suurendada peenise suurust kiiresti kahjus, mille suurust on raske hinnata. Selle probleemi vältimiseks on kasulik sätestada juhatuse liikme teenistuslepingus kohustuse rikkumise puhuks leppetrahv.

Sel juhul saab juhatuse liikmelt nõuda fikseeritud trahvi ning ühing ei pea kahju tekkimist ja selle suurust eraldi tõendama. Kui ühingule on tekkinud leppetrahvist Liikmete suuruse saladused kahju, tuleb esitada ka kahjunõue ja seda tõendada.

Ärisaladuse mittehoidmisega võib kaasneda kriminaalvastutus, mille tekkimiseks ei ole oluline, kas ühingule teabe avaldamisega tegelikult kahju tekkis või mitte, vaid juhatuse liige vastutab juba siis, kui tema tegevuse eesmärk oli teabe avaldamisega ühingule kahju tekitada.

Liikmete suuruse saladused

Autor: Maarja Kärson.