Kuidas teada saada tavalise liikme suuruse. Bariaatrilise kirurgia patsientide foorum - Korduma Kippuvad Küsimused

Kui sa ei märgi Logi mind sisse automaatselt igal külastusel kasti, siis sa jääd sisselogituks ainult foorumi kasutamise ajaks. Samuti võib ühendus, mis tegutseb avalikkuse huvides ja laiemat sihtgruppi teenides, küsida tegevustoetust kohalikult omavalitsuselt, alaliidult, valdkondlikult katusorganisatsioonilt vm. Võta ühendust foorum administraatoriga, et saada abi. Samuti saab nn eelisõigusega isiku koondada juhul, kui koondatakse ainult üks ametikoht, millel ta töötab.

Peale kuuajalist töötamist jäin haigeks ja perearsti juures selgus, et mul pole kehtivat ravikindlustust, kuigi ühingu raamatupidaja väitel "võeti mind arvele tööleasumise kuupäeval".

Milles asi? Õigus ravikindlustusele on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Raamatupidamine | Teejuht vabaühendustele

Ravikindlustus tekib TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval. TSD esitamise tähtaeg on väljamakse teostamisele järgneva kuu Ravikindlustuse kohta lugege rohkem Haigekassa veebilehelt. Kas MTÜs võib palka maksta või peab kogu töö tegema vabatahtlikuna?

MTÜ võib kõigile lepingulistele isikutele palka maksta. Töötasu väljamaksmisele järgneva kuu MTÜs ei saa aastatulemit välja võtta dividendidena ehk siis jagada kasumit liikmete vahel. Millal ja kuhu tuleb MTÜl teada anda saadud annetustest ja toetustest? Kõiki INF-deklaratsioone saab esitada ka e-maksuametis.

Selleks tuleb sõlmida Maksu-ja Tolliametis e-teenuste leping. Paberil võib esitada INF-deklaratsiooni, millel on täidetud kuni 10 rida. INF-deklaratsioone e-posti teel esitada ei saa!

Maksu-ja Tolliametile deklareerib ja maksab maksud tema poolt tehtud kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt annetuste tegija. Kas pean esitama majandusaasta aruande, kuigi pole aasta jooksul tegutsenud?

Kuidas seda tegema pean? Kes mulle aruande koostab ja allkirjastamiseks saadab? Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul kui tegevusi ning rahalisi toiminguid aruandeperioodi jooksul pole tehtud.

Kui perioodi jooksul pole tegevust toimunud, tuleb seda mainida aruande ridadel, kus vastata tuleb sõnaliselt. Numbreid nõudvad lahtrid tuleb täita nullidega juhul muidugi, kui kassa- ja kontojääki ei esine. Aruande koostab või tellib selle koostamise juhatus, üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande ning seejärel esitab juhatus aruande ettevõtjaportaalis, kus vähemalt üks juhatuse liige kinnitab aruande digitaalallkirjaga.

Kuidas esitada majandusaasta aruanne kui teine juhatuse liige on välismaal ja ID-kaardi koodid ei toimi? Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

Lapsele miinimummääras elatise taotlemisel ei ole hagejal vajalik kohtusse väljaminekuid tõendavaid dokumente ja maksedokumente esitada. Kümme ühendust soovivad asutada katusorganisatsioonina MTÜ.

Kuidas oleks seda kõige mõistlikum teha, et saaksime kõik vajalikud allkirjad antud? Kui asutajaid on palju, siis võite kokku kutsuda asutamiskoosoleku, mille protokollite oma ühenduse ajaloo säilitamiseks. Koosolekul saate ka kokku leppida, keda nimetate omalt poolt asutajateks, kes võivad ettevõtjaportaalis esitada asutamisdokumendid ja avalduse.

Annika Vait Foto: erakogu Praeguses eriolukorras tuleb igapäevaselt teateid töötajate koondamisest ning paljud ettevõtjad peavad olude sunnil sama teed minema või ühe alternatiivina koondamist kaaluma. Alljärgnevalt ülevaade koondamise kõige põhilisematest tingimustest. Mis on koondamine? Töölepingu seaduse kohaselt loetakse koondamiseks tööandja poolset töölepingu ülesütlemist, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Hea on, kui asutajad kattuvad juhatuse liikmeks nimetatavate isikutega, kuna avalduse peavad ettevõtjaportaalis allkirjastama kindlasti ka juhatuse liikmed. Tahan tegutseda valdkonnas, mis minu planeeritavate tegutsemismahtude juures ei ole kasumlik ja tõenäoliselt mingit suurt tulu mulle selle tegevuse tulemusel ka ei laeku. Lähtuma peab siiski ideoloogiast ning loodava organisatsiooni eesmärgist ja tegutsemispõhimõtetest.

On väikseid elustiili ettevõtteid, mis tegutsevad väga väikeste mahtudega, aga kuna põhitegevuseks on ettevõtlus ja eesmärgiks ettevõtlustulu saamine, siis MTÜ vormis tegutsemine ei ole siiski korrektne.

Kui aga eesmärk ei ole tulu saamine, vaid mõne ühiskondliku eesmärgi täitmine, siis oleks õigem variant mittetulundusühenduse asutamine. Kas korteriühistu tegevust reguleerib mittetulundusühingute seadus?

Kuidas määratakse elatise suurus?

Korteriühistu on mittetulundusühingu eriliik, mille tegevust reguleerivad korteriühistuseadus ning mittetulundusühingute seadus. Vastuolu korral kehtib korteriühistuseadus. Korteriühistud kantakse koos teiste mittetulundusühingutega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Korteriühistu asutamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist.

Asutamislepingut ei sõlmita. Ameerikas on annetamisega tegelev organisatsioon, mis soovib luua Eestis sarnase organisatsiooni.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Millises vormis seda on parem teha? Kui luua filiaal, siis kõik otsused tehakse peakontoris ning filiaal sõltub peakontorist. Raha tuleb filiaali regulaarselt ning lepingu alusel, tavaliselt ühe kindla summana. Kui Eestis luuakse eraldiseisev organisatsioon, siis ta kas sõlmib Ameerika omaga koostöölepingu või esitab talle arved osutatud teenuste eest. Sellisel juhul Ameerika kontor ei saa mõjutada Eesti organisatsiooni tegevusi ja otsuseid. Ameerika organisatsioon võib küll olla Eesti loodava organisatsiooni asutaja või liige, et mõjutada Eestis tegutseva organisatsiooni arengut.

Inimestel on idee ühe projekti realiseerimiseks. MTÜ loomisele ei ole kunagi mõelnud ning eriti ei nähta ennast organisatsiooni juhi või liikmena. Mida oleks kõige mõistlikum teha?

Bariaatrilise kirurgia patsientide foorum

Kui teil on idee, mille realiseerimiseks vajate rahastamist ning samas ei ole huvitatud MTÜst, siis kasulikum oleks liituda tegutseva MTÜga kasusaaja rollis ning jagada nendega oma ideed.

Kui nemad on sellest huvitatud, võite saada projektijuhiks ning realiseerida oma idee MTÜ abil. Siis te viite ellu oma projekti, saate kogemuse ning ei pea võtma kohustust, mis on teile liiga koormav ja ebavajalik.

Kuidas saab sihtasutust asutada?

Erakliendi korduma kippuvad küsimused » ABIINFO » Omniva

Kas see on võimalik ka ettevõtja portaali kaudu? Ettevõtja portaali kaudu sihtasutust asutada ei saa. Asutamiseks peab notari juurde minema. Detailne info on olemas vabaühenduste liidu EMSL veebilehelt. Seal on ka kirjas, et notarisse peavad SA asutamisel minema erinevalt MTÜst kõik sihtasutuse asutajad ja juhatuse liikmed, kes allkirjastavad iga allkirja notaritasu Lisaks tuleb registrile esitada eraldi lehel sidevahendite andmed telefon, e-post, koduleht. Kas asutatavale MTÜle nime valides võib lähtuda mittetulundusühingute seadusest, mis sätestab, et mittetulundusühingu nimi peab selgesti erinema teistest Eestis registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimedest ehk siis sama või sarnase nimega ei või olla teist MTÜd või SAt.

Kas MTÜ elektroonilisel asutamisel võib takistuseks saada, kui sarnase nimega on registreeritud äriühing, mis on registrist kustutatud? Jah, võite oma MTÜle valida sama nime, mis oli äriregistris oleval äriühingul, kui see äriühing on registrist kustutatud registris on ettevõtte staatuseks "kustutatud".

Kui staatuseks on "kustutamisel" või mingi Kuidas teada saada tavalise liikme suuruse veel toimiv protsess, siis sama nime valida ei saa. Lõpliku otsuse nime valikul teeb registris ikkagi kohtunik, kes teie taotlust menetleb.

Kas asutaja saab ühingust välja astuda? Kui põhikirjaga ei ole asutajatele antud mingeid eritunnuseid või seatud väljaastumisega seotud piiranguid, siis on asutaja nagu iga teine liige ja võib välja astuda põhikirjas või seaduses sätestatud korras.

Pole vahet, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga. MTÜ likvideerimine Kuidas lõpetada mittetegutsev MTÜ, kui üks juhatuse liikmetest ei soovi seda ning ignoreerib teisi liikmeid?

Tegutseda tuleb vastavalt ühingu põhikirjale ning mittetulundusühingute seadusele. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustavad ühingu liikmed üldkoosolekul. Ühe juhatuse liikme soov ühingu tegevust jätkata ei ole määrav.

Seega tuleb esmalt kokku kutsuda üldkoosolek vastavalt põhikirjale. Üldkoosolekul tuleb vormistada osalejate registreerimisleht allkirjadega ja üldkoosoleku otsus ühingu tegevuse lõpetamisest.

Sellest sammust edasi tuleb jätkata vastavalt mittetulundusühingute seadusele, kui põhikirjas ei ole ühingu lõpetamine täpsemalt lahti kirjutatud. Kuidas toimida, kui enamus MTÜ liikmetest on esitanud väljaastumise avalduse ning alles on jäänud üksnes kaks juhatuse liiget, kellest üks soovib samuti MTÜ likvideerida. Kuidas edasi toimida? MTÜ saab toimida siis, kui on olemas vähemalt kaks ühenduse liiget.

KKK – MTÜ asutamine ja tegutsemine

Kui teil ei õnnestu ühendusse kaasata uusi liikmeid ja ühenduse jätkamist soovib vaid üks juhatuse liige, siis tuleb alustada MTÜ likvideerimist. Selleks tuleb kokku kutsuda üldkoosolek, kes võtab vastu otsuse MTÜ likvideerimise kohta, määrab likvideerijad, teavitada tuleb äriregistrit ja edasi alustada likvideerimisprotsessi vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja põhikirjale. Põhikirjas on punkt, et likvideerimisel otsustab selle jaotamise peale võlgade tasumist üldkoosolek.

Kui üldkoosolek otsustab selle jaotada juhatuse liikmete vahel, siis kas kaasnevad ka mingisugused maksud? Mittetulundusühingul ei teki vara jaotamisel õigustatud isikutele MTÜ liikmed, juhatuse liige, asutajaliige, teine MTÜ, kohalik omavalitsus tulumaksu tasumise kohustust. Samuti ei teki vara saamisel maksukohustust teisel MTÜl ega kohalikul omavalitsusel. Likvideerimisjaotise nii rahalise kui ka mitterahalise vara saamisel tekib maksukohustus füüsilisel isikul MTÜ liikmel, juhatuse liikmel, asutajaliikmel.

Seega on likvideerimisjaotise saanud füüsilistel isikutel siin juhatuse liikmetel kohustus deklareerida likvideerimisjaotise saamise aasta eest esitatavas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ühingu poolt välja makstud likvideerimisjaotise summa ja tasuda sellelt tulumaks. Kes kiidab heaks MTÜ likvideerimisel viimase majandusaasta aruande? Üles Kuidas ma hääletuse teen?

Hääletuste tegemine on lihte - kui postitad teema või muudad teema esimest postitust peaksid nägema Hääletuse lisamine sakki, mis asub kirjutamisvälja all kui seda ei näe, siis arvatavasti puuduvad sul õigused hääletuse algatamiseks. Peaksid sisestama hääletuse pealkirja ja vähemalt kaks vastusevarianti selleks, et määrata vastusevarianti, sisesta see vastavale reale. Hääletusele saab ka määrata ajalimiidi, 0 tähendab piiramatut aega. Valikvastuste arv võib olla piiratud, selle määrab foorumi administraator.

Miks ma ei saa lisada hääletuse valikuid? Hääletuse valikute limiidi määrab administraator. Kui tunned vajadust ületada seda limiiti, kontakteeru administraatoriga. Üles Kuidas ma muudan või kustutan hääletuse? Hääletusi saab muuta, muutes esimest postitust. Kui keegi on juba hääletanud, saavad seda muuta ainult moderaatorid ja administraatorid. Miks ma ei pääse alafoorumisse?

Mõndadesse alafoorumitesse on ligipääs ainult teatud kasutajatel või gruppidel.

Raamatupidamine

Võta ühendust administraatoriga, et saada ligipääs. Üles Miks ma ei saa lisada manuseid? Manuste lisamine võib olla piiratud vaid mõnele foorumile, grupile või kasutajale eraldi.

Võtta ühendust foorumi administraatoriga kui sa ei ole kindel, miks ei saa postitada manuseid. Üles Miks ma hoiatuse sain? Igal administraatoril on oma saidil omad reeglid. Kui oled reeglit rikkunud, võid saada hoiatuse. See on administraatori otsus ja phpBB pole sellega seotud.

Võta ühendust administraatoriga, kui sa ei tea, mille eest hoiatuse said. Kuidas ma saan raporteerida postitusest? Muu hulgas võib arvestada näiteks suhtlemisoskust ja isikuomadusi. Sotsiaalministeeriumi poolt töölepingu seadusele antud selgituste kohaselt ei pea koondatavate ringi määramisel lähtuma kõigist tööandja ettevõtetest ega üldjuhul ka ühest ettevõttest.

Tegemist peab olema nn võrreldavate töötajatega. Eeltoodu tähendab, et kui tööandjal on näiteks kaks osakonda, millest ühes töötavad näiteks IT-spetsialistid ja teises raamatupidajad ning töö peaks lõppema ainult raamatupidajatel, siis tuleb koondavate isikute ringi paika pannes omavahel võrrelda ainult raamatupidajaid - sest koondamisele lähevad ainult raamatupidajate ametikohad. Koondamisest etteteatamise tähtajad Etteteatamise tähtajad sõltuvad töötaja tööstaažist.

Tööandja peab töötajale koondamisest ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud: 1 alla ühe tööaasta - vähemalt 15 kalendripäeva; 2 üks kuni viis tööaastat - vähemalt 30 kalendripäeva; 3 viis kuni kümme tööaastat - vähemalt 60 kalendripäeva; 4 kümme ja enam tööaastat - vähemalt 90 kalendripäeva.

Crochet Long Sleeve Cropped Hoodie - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Kollektiivlepinguga võivad olla kehtestatud eeltoodust erinevad etteteatamistähtajad. Sellisel juhul tuleb lähtuda kollektiivlepingus ettenähtud tähtaegadest. Tööandja poolt maksmisele kuuluv koondamise hüvitis Tähtajatu töölepinguga töötavale töötajale tuleb tööandjal maksta koondamisel hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Lisaks peab see silt võimaldama soovi muuta. Korteri numbrite ja reklaamist loobumise sooviavaldustega silt peab asetsema välisuksel oleva postiava vahetus läheduses või ühispostkastil. Kui see asub postiavast eemal või mitte postkastil, siis nii Eesti Posti kui teiste kandeteenuste pakkujate kirjakandjad ei pruugi seda märgata ning on oht, et eksitakse ja reklaam ikka postitatakse. Soovite reklaamist loobuda kellegi teise nimel näiteks soovite reklaamist loobumise avalduse teha naabri eest, kui naabril puudub vastav võimalus.

Antud juhul palun märkida avalduse kommentaaride lahtrisse vastav info. Üldjuhul ei saa seda avaldust aktsepteerida, sest reklaamist loobumise avalduse saab esitada meile vaid postkasti omanik. Soovite oma postkasti aadressita reklaami saada varem olite reklaamist loobuja, kleebis postkastil. Peate enda postkastilt eemaldama reklaamist loobumise kleebise ja andma oma soovist teada Omniva kodulehel oleva vormi kaudu, märkides välja "Soovin reklaami saada" või teavitage oma soovist koos enda aadressiga Omniva klienditeenindust telefone-post info omniva.

Muudatuse aluseks on Konkurentsiameti seisukoht, et korteriühistu ei saa postkasti kasutajate eest otsustada, mida pannakse korteriomaniku postkasti ja mida mitte. Iga postkasti kasutaja väljendab ise oma soovi.