Keskmise suurusega liige ja maht.

Q Vara konsolideeritud bilanss seisuga Kirjeldatud raamatupidamislik eripära ei mõjuta aga reaalseid rahavooge, mille suurus on endiselt müügitulu miinus soetusmaksumus ehitus ja maa. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud äriühing, kelle aktsiad või osad kuuluvad lepinguriigis registreeritud konsolideerivale üksusele, kes on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande.

Q Vara Käesoleva teate lisana fail "Q Vara auditeerimata. Nimelt on Q Vara vastavalt Tallinna Börsi reglemendi punktile 5. Q Vara AS'i majandusaasta aruanne oli valmis Aruanne oli audiitoritele tutvumiseks esitatud, audiitorid olid selle põhimõtteliselt heaks kiitnud ning kõik eeldused aruande õigeaegseks esitamiseks olid täidetud.

Seetõttu tuli aruannet muuta ning lõpliku versiooni kinnitamine lükkus edasi. Auditeerimata aastaaruande avaldamine on kooskõlastatud Q Vara AS'i audiitoriga. Avaldatav auditeerimata Järgneb Q Vara Trophy projekti ehitus ja müük Aasta alguses väljastas Vilniuse linnavalitsus ehitusloa peale mida alustati ehituskonkursside korraldamisega ja pakkumiste analüüsiga. Planeeritud ehituse kestvus on 12 kuud ja kogu maksumus on 10 tuhat litti 47 Liige vorm ja suurus krooni.

Seoses ehitusloa saamisega alustati Müügiedu kujunes väga heaks, sest jaanuari algusest veebruari lõpuni sõlmiti kuue kliendiga broneerimisleping.

Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine – abiks tegijale

Jonathan'i projekti müük SIA Jonathan esindab Hollandi päritoluga kinnisvarainvestoreid. Kokku lepitud projekti müügihind on tuhat krooni. Käimas oleva kohtuasja algatas Läti Seim, kes kaebas Riia linnavalitsuse Maskavase tänav kinnistu detailplaneeringu kinnitamise eest konstitutsioonikohtusse. Nimetatud kohtuvaidlus käib kolmandate isikute vahel.

SIA Quality Nami on detailplaneeringu taotlemisel järginud kõiki Läti Vabariigis kehtivaid seaduseid ning saanud kõik detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud kooskõlastused.

Q Vara 2008. aasta 3 kuu vahearuanne ja auditeerimata 2007. aasta majandusaasta aruanne

Tänaseks teada oleva info ja juristide poolt antud hinnangute baasil hindab Q Vara juhatus kohtuasja pikkuseks umbes kuus kuud peale mida toimub kohe kinnistu müügitehingu lõplik vormistamine. Tehingu summa laekub müüjale osade kaupa. Esimene osa suurusega tuhat krooni tasutakse viie päeva jooksul peale Eelduste täitumist.

Q Vara OÜ Sissejuhatus Balti riikide kinnisvaraturg on jõudnud huvitavasse seisu.

Teine osa suurusega 30 tuhat krooni tasutakse kaks kuud pärast Eelduste täitumist. Kolmas osa suurusega 15 tuhat krooni tasutakse viie päeva jooksul pärast projekti ehitusloa esitamist ostjale.

Keskmise suurusega liige ja maht

Q Ehitus alustas Soosepa lasteaia ehitust Ehituse maksumus on ligikaudu 36 miljonit krooni ning valmimistähtaeg on Lasteaed on Soosepa elurajooni viimane etapp ning selle ehitamise otsus oli olemas juba Soosepa elurajooni alustamise hetkel, kuna Q Vara eesmärgiks on alati teha eluasemete juurde maksimaalselt mugav infrastruktuur ja terviklik keskkond.

Ka lasteaia planeerimisel oli eesmärgiks parima lahenduse pakkumine, mis väljendub näiteks väikestest rühmadest tuleneva maksimaalse tähelepanu lastele. Terminal No. HIH tegeleb kinniste investeerimisfondide asutamisega ning nendesse Saksa väikeinvestoritelt kapitali kaasamisega.

Peetud läbirääkimiste tulemusena sõlmisid Pooled 3. Aprilli alguses leppisid pooled kokku läbirääkimiste perioodi pikendamise kuni kavatsuste protokolli kehtivuse aja lõpuni.

Mikro- ja väikeettevõtjate aruandlus muutub lihtsamaks

Aprilli lõpuks oli lõpetatud HIH poolne projekti audit ning jätkati osanike lepingu läbirääkimistega. Osanike leping on plaanis allkirjastada Kogu arendusmaht jääb vahemikku 45 - 50 ruutmeetrit lao ja kontoripinda ning prognoositav käive vahemikku 50 - 55 miljonit eurot. Arendusperiood on Poolte osaluste suurused kujunevad vastavalt Poolte investeeringutele loodavas Ettevõttes kas omakapitali või allutatud laenude investeerimise teel.

Keskmise suurusega liige ja maht

HIH maksab Ettevõttesse sisse Arenduse lõpetamiseks vajaliku omafinantseeringu, mille hinnanguline suurus on vastavalt planeeritud ehitusetappidele 4 eurot.

HIH maksab omakapitali sisse vastavalt Arenduse tempole osade kaupa. Ettevõtte asutamise eesmärgiks oli koondada kogu Q Vara Grupi projekteerimisressurss ühte ettevõttesse ning müüa teenust läbipaistvalt ka grupi välistele klientidele.

Raamatupidamise seadus (lühend - RPS)

Kokku vähendati kontserni töötajate arvu esimeses kvartalis 9 inimese võrra ni. Kontserni töötajate arv ettevõtete ja riikide lõikes on esitatud järgmises tabelis sulgudes on toodud inimeste arv Uueks juhatuse liikmeks valiti mõlemas ettevõttes Alo Lillepea. Vastavalt AS Q Vara nõukogu poolt Aastatel oli Tanel Peeters Q Vara juhatuse liige.

Samal päeval Kokku oli Kruntide müügi aktiivsus Esimese kvartali lõpuks oli müüdud kruntide arv 10, mis tähendab, et st krundist on müümata veel 6 krunti. Hoone eeldatav valmimise aeg on Juunikuu ning samas alustatakse ka järgmise laohoone ehitusega.

Teises kvartalis lõpetatakse ka viimased kommunikatsioonitrasside rajamisega seotud tööd nagu näiteks teede asfalteerimine ja pumpla lõpetamine. Müük: Laobokside müügi juures tuleb arvestada sellega, et kuna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on tegemist suure investeeringuga, on läbirääkimiste protsess suhteliselt pikaajaline. Esimesed kliendid on huvi tundnud ka järgmiste laohoonete vastu, milles plaani järgi saavad senise ca.

Seoses uute investoritega läbirääkimiste alustamisega peatati ajutiselt kruntide müük Seega Uutelt investoritelt täiendava kapitali kaasamise tehingut on kirjeldatud käesoleva aruande leheküljel 6. Negatiivse uudisena määrati ka kvartalis ehitustihedus, mis on mõnevõrra madalam kui eeldatud.

Raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus 1 Raamatupidamise aastaaruandes esitatakse aruandeaasta ja sellele eelnenud majandusaasta võrreldavad arvnäitajad. Aruandeaasta nullväärtusega kirje esitatakse ainult siis, kui eelnenud majandusaastal oli sellel kirjel nullist erinev väärtus. Võrreldavate arvnäitajate ümberarvutamise põhjused ja korrigeerimiste summad, võrreldes eelmise majandusaasta raamatupidamise aastaaruande arvnäitajatega, esitatakse aastaaruande lisas. Juhul kui võrreldavate arvnäitajate ümberarvutamine ei ole võimalik või otstarbekas, tuleb see asjaolu koos põhjendustega esitada raamatupidamise aastaaruande lisas. Tegevusaruanne 1 Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest.

Järgneva kahe kvartali plaanid AS Maakri Cityl on alustada arhitektuurikonkursi teise etapiga ja liiklusanalüüsist tulenevalt ka ehitustiheduse täiendav analüüs Tallinna linnaga. Arhitektuurikonkurss viiakse läbi koos Arhitektide liiduga.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Märtsis jätkati järgmiste majade ehitusega, millest teises kvartalis valmib oodatavalt 6 majaosa, mis antakse koheselt üle ka ostjatele, mis tähendab, et projekti alguses klientidele antud lubadused majad hoolimata kallinemisest lõpuni ehitada, saavad peatselt täidetud. Müük: Lisaks üle antavatele juba varem müüdud majaosadele tekitas valmiv arendus uut huvi klientide seas ning Kuna projektis on praegusel hinnatasemel näha korralikku nõudlust aktiviseeritakse suveperioodil ehitus- ja turundustegevust.

Q Vara kontserni juhatus edasist lao ümberhindamist tõenäoliseks ei pea, kuna vajalikud koorektuurid laovarude väärtuses tehti Aasta lõpuks jõudis ehitus hoone katuseni ja akende paigaldamiseni ning need tööd lõpetati Peale fassaadi viimistlemist jätkusid sisetööd.

Keskmise suurusega liige ja maht

Müük: Esimeses kvartalis ei olnud projekti turundus aktiivne. Kuna maja on valmimas ja mai teises pooles alustatakse aktiivset turundustegevust ootame teises kvartalis müügiaktiivsuse tõusu. Hetkel on projekti hinnatase keskmiselt eurot ruutmeetri kohta, mis on antud asukohas tänasel turul vastuvõetav. Kvartali lõpuks jõuti läbida mitmed olulised etapid nagu näiteks projekti avalik arutelu ning linna ehituskomisjoni arutelu.

Kolmanda kvartali alguses õnnestus detailplaneerimise protsess edukalt lõpule viia. Vilniuse linn kinnitas Elniu 20 detailplaneeringu Paralleelselt detailplaneeringu menetlusega toimus korterelamu projekteerimine.

Trophy projektile väljastati ehitusluba Ehitust alustatakse peale lõpliku finantseerimislepingu alla kirjutamist pangaga. Olemasoleva hoone lammutustöödega ja ehitusplatsi ettevalmistamisega alustati See tähendab, et arendustöö ning turu arengute tulemusena on kinnistu väärtus võrreldes ostuhinnaga Müük: Põhjalikum tegevus müügi alustamiseks algas Kolmandas ja neljandas kvartalis käis Trophy müügimaterjalide ettevalmistamine, kuid kuna ehitusluba veel polnud, siis müügiga veel ei alustatud.

Ärituludest 22 tuhat krooni moodustas müügitulu I kv: 14 tuhat krooni ning tuhat krooni muud äritulud I kv: 1 tuhat krooni.

Q Vara

Müügitulu peamine kasv tulenes Silukalni projekti müügi käivitumisest Lätis ning Q Ehituse grupivälisest käibest. Eesti arenduste müügikäive jäi Keskmise suurusega liige ja maht madalamaks, Lätis vastas arenduse müügikäive ootustele Silukalni projekti korterite Keskmise suurusega liige ja maht andmine läks planeeritult.

Keskmise suurusega liige ja maht

Leedus küll raamatupidamislikku käivet ei olnud aga esimeses kvartalis alustatud Trophy eelmüük andis Keskmise suurusega liige ja maht Kuidas toesti suurendada sugu munn kodus uut lepingut, mis ületas kvartaliks seatud eesmärke. Ettevõtte arendusega seotud kulude ja üldkulude kasumiaruandes: arenduse otsekulud, arenduse üldhalduskulud, turustuskulud, halduskulud ja muud ärikulud summa oli 9 tuhat krooni.

Kulude vähenemine tulenes töötajate arvu vähendamisest ning erinevate tegevuskulude alandamisest Eestis ja Lätis.

Keskmise suurusega liige ja maht

Samal ajal on Leedu arendus- ja üldkulud seoses sealse üksuse üles ehitamisega võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud ehk kulude protsentuaalne alanemine oli Eestis ja Lätis Kontserni keskmisest suurem. Ärikahjumi vähenemine tulenes peamiselt kulude vähendamisest.

Q Vara OÜ 2007. aasta esimese kvartali finantstulemused

Positiivse tulemuse saavutamiseks vähendatakse tulevastes kvartalites täiendavalt kulusid. Olulisem tulemuse paranemine tuleb eeldatavalt aga müügikäibe ja brutokasumi kasvust, kuna alates teisest kvartalis jõuavad lisaks Kirsiaia ja Silukalni projektidele käibesse Terminal No. Intressikulud moodustasid sellest 7 tuhat krooni.

Suspense: Will You Make a Bet with Death / Menace in Wax / The Body Snatchers

Intressikulude vähenemine tulenes Võrreldes intressikulude suurust Vastavalt varasemates aruannetes avaldatud prognoosidele vähenevad Q Vara Kontserni finantskulud Laenude mahu suurenemine oli põhjustatud peamiselt arendusprojektide ehituslaenu jäägi suurenemisest.

Q Vara jätkab tööd varasemates aruannetes ja börsiteadetes avaldatud plaanile omakapitali osakaalu suurendamisele suunatud tegevustega, millest olulisimad on Q Vara omanike täiendava omakapitali investeerimine, Terminal No. Q Vara konsolideeritud bilanss seisuga

Keskmise suurusega liige ja maht