Kui liige 15 cm. Millist kondoomi

Kõnealuse tegevuskogumi rakendamiseks on Euroopa Liit ja selle liikmesriigid võtnud finantskohustusi vastavalt käesoleva lepingu artikli 54 sätetele. Lepinguosalised kehtestavad transiittollirežiimid, mis võimaldavad nõuetekohaste tagatiste olemasolul kaupade liikumise tollimaksuvabalt ja muude tasudeta. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 1—3 kohaldamist, kui ühest või mitmest Euroopa Liidu poole riigist pärit toodet imporditakse nii palju suuremates kogustes ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada Lääne-Aafrika poole ühes või mitmes riigis ühe lõike 2 punktides a, b või c nimetatud olukorra, võib see riik või võivad need riigid rakendada asjaomase riigi või riikide territooriumiga piiratud ulatuses käesolevas artiklis sätestatud järelevalve- või kaitsemeetmeid vastavalt käesoleva artikli lõigetes 6—11 sätestatud korrale. Kondoomid saab kasutada reisijate üleminekul kõrbes vee ladustamiseks. Lepinguosalised on teadlikud ka sellest, et Lääne-Aafrika riikide kalastuspiirkonnad ja mereökosüsteemid on keerukad, bioloogiliselt mitmekesised ja haavatavad ning nende kasutamisel tuleb neid tegureid arvestada kalavarude ja nendega seotud ökosüsteemide tõhusa säilitamise ja majandamise teel, mis põhineb teaduslikel nõuannetel ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO vastutustundliku kalapüügi juhendis määratletud ettevaatuspõhimõttel. Puuviljasegu - hämmastav puu maitse Kondoome omavad neli huvitavat maitset: maasikas, banaan, õun ja oranž.

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse lepinguosaliste vahelise kaubavahetuse suhtes. Artikkel 6 Päritolureeglid 1. Lepinguosalised töötavad uued päritolureeglid välja hiljemalt viie aasta jooksul alates käesoleva lepingu jõustumisest, eesmärgiga lihtsustada päritolu kindlaksmääramiseks kasutatavaid põhimõtteid ja meetodeid, arvestades Lääne-Aafrika arengueesmärke ning Aafrika Liidu integreerumisprotsessi.

Läbivaatamise käigus võtavad lepinguosalised arvesse tehnoloogia arengut, tootmisprotsesse ja kõiki muid asjakohaseid tegureid, mis võivad tingida päritolureeglite protokolli muutmist. Kõik lõikes 1 osutatud päritolureeglite muudatused või läbivaatamised tehakse majanduspartnerluslepingu ühisnõukogu otsusega.

Kuidas kodus saate suurendada munn 7 Tollimaksud 1.

Tollimaks tähendab igasugust tasu või maksu, sealhulgas mis tahes kujul lisa- või täiendmaksu, mida kohaldatakse seoses kaupade importimise või eksportimisega; tollimaksuna ei käsitleta seejuures: a makse või teisi siseriiklikke tasusid, mis on kehtestatud vastavalt artiklile 35; b dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid ja kaitsemeetmeid, mida kohaldatakse kooskõlas 2.

Iga toote tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse käesolevas lepingus sätestatud järkjärgulisi vähendamisi, on käesoleva lepingu allkirjastamise päeval tegelikult kohaldatud maksumäär. Artikkel 8 Lõivud ja muud tasud Artiklis 7 osutatud lõivude ja muude tasude suhtes kehtivad eritariifid, mis vastavad osutatud teenuste tegelikule väärtusele, ning need ei tohi kujutada endast kodumaiste toodete kaudset kaitset ega impordi või ekspordi maksustamist eelarve täitmiseks.

Artikkel 9 Status quo 1. Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast ei võeta ühegi lepinguosaliste vahelise kaubavahetuse liberaliseerimisega hõlmatud toote suhtes kasutusele uusi imporditollimakse ega tõsteta kehtivaid tollimakse. Majanduspartnerluslepingu ühisnõukogu muudab C lisa vastavalt.

Artikkel 10 Imporditollimaksude kaotamine 1. Lääne-Aafrika poole riigist pärit tooted imporditakse Euroopa Liitu vabastatuna artiklis 7 osutatud tollimaksudest, välja arvatud B lisas loetletud tooted nimetatud lisas määratletud tingimustel. Lääne-Aafrika piirkond vähendab ja kaotab C lisas esitatud ajakava kohaselt järk-järgult artiklis 7 osutatud tollimaksud, mida kohaldatakse Euroopa Liidust pärit toodete suhtes.

Kui liige 15 cm. Millist kondoomi suurte suuruste suuruse liige

Artikkel 11 Lääne-Aafrika piirkondlike majandusühenduste autonoomsed ressursid Käesoleva lepingu alusel lepivad lepinguosalised kokku, et Kui liige 15 cm. Millist kondoomi integratsiooni eest vastutavate Lääne-Aafrika organisatsioonide ECOWAS ja UEMOA autonoomsed finantseerimismehhanismid säilitatakse kuni uue rahastamiskorra kehtestamiseni.

Artikkel 12 Lääne-Aafrika tollitariifikohustuste muutmine ja Lääne-Aafrika piirkonna ühised valdkondlikud tegevuspõhimõtted 1. Ilma et see kahjustaks Lääne-Aafrika piirkonna tollimaksude kaotamist käsitleva artikli 10 sätete kohaldamist ja võttes arvesse selle piirkonna arenguga seotud erivajadusi, eeskätt vajadust toetada ühiseid valdkondlikke tegevuspõhimõtteid, võib Lääne-Aafrika pool otsustada majanduspartnerluslepingu ühisnõukogu nõusolekul muuta C lisas määratletud tollimaksude määra, mida kohaldatakse Lääne-Aafrikasse importimisel ühe või mitme Euroopa Liidu poole territooriumilt pärit toote suhtes.

Sellisel juhul teeb majanduspartnerluslepingu ühisnõukogu vastava otsuse kuue 6 kuu jooksul pärast Euroopa poole teavitamist. Lepinguosalised tagavad, et selline muudatus ei põhjusta vastuolu Tollitariifikohustuste muudatused kehtivad üksnes Lääne-Aafrika arenguga seotud erivajadustega arvestamise vajadusest tingitud perioodi kestel.

Artikkel 13 Eksporditollimaksud ja ekspordimaksud 1. Alates lepingu jõustumise kuupäevast ei kehtestata lepinguosaliste vahelises kaubanduses ekspordi suhtes uusi tollimakse, ekspordimakse ega samaväärse toimega tasusid ning juba kehtivaid makse ei suurendata.

Tollimaksud, ekspordimaksud või samaväärse toimega tasud ei või olla kõrgemad samadest tollimaksudest või maksudest, mida kohaldatakse samalaadsete kaupade eksportimisel kõikidesse riikidesse, mis ei ole käesoleva lepingu lepinguosalised. Erakorralistel asjaoludel, kui Lääne-Aafrika pool suudab põhjendada konkreetset vajadust sissetulekute suurendamise, tekkestaadiumis tootmisharu edendamise või keskkonnakaitse järele, võib ta ajutiselt ning pärast Euroopa Liidu poolega konsulteerimist kehtestada tollimakse, ekspordimakse või samaväärse toimega tasusid piiratud hulga täiendavate kaupade suhtes või suurendada juba olemasolevaid.

Lepinguosalised vaatavad käesoleva artikli sätted läbi majanduspartnerluslepingu ühisnõukogus vastavalt käesoleva lepingu läbivaatamisklauslile, võttes täielikult arvesse nende mõju Lääne-Aafrika poole majanduse arengule ja mitmekesistamisele.

Artikkel 14 Kauba liikumine 1. Ühe lepinguosalise territooriumilt pärit kauba suhtes kohaldatakse teise lepinguosalise territooriumil tollimaksu ainult üks kord. See kaup võib teise lepinguosalise territooriumil vabalt liikuda ja selle suhtes ei kohaldata täiendavaid tollimaksusid.

Sobiva suuruse valik (võrdlev tabel)

Lõike 1 kohaldamisel saab Lääne-Aafrika piirkond kasutada viie 5 aasta pikkust üleminekuperioodi, mis algab lepingu jõustumisega, et võtta kasutusele kaupade vaba liikumise süsteem. Sõltuvalt Lääne-Aafrika piirkonna ja Euroopa Liidu koostöös läbiviidavate maksusüsteemi ümberkorralduse reformide tulemustest võib selle tähtaja läbi vaadata.

Selleks hindavad lepinguosalised regulaarselt kõnealuste reformide läbiviimist. Lepinguosalised teevad koostööd kaupade liikumise hõlbustamiseks ja tollimenetluste lihtsustamiseks vastavalt kaubanduse soodustamist käsitleva 5. Artikkel 15 Kaupade klassifitseerimine Käesoleva lepinguga hõlmatud kaupade klassifikatsioon on mõlema lepinguosalise tollinomenklatuuris esitatud klassifikatsioon vastavalt kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemile.

Artikkel 16 Enamsoodustusklausel Uus liikme suurendamismeetod. Lepinguosalised kinnitavad oma kohustusi seoses volitusklausliga.

Euroopa Liidu pool võimaldab Lääne-Aafrika poolele kõiki soodustariife, mida ta võimaldab kolmandale osapoolele, kui Euroopa Liidu pool sõlmib selle kolmanda osapoolega soodustingimuste lepingu pärast käesoleva lepingu allkirjastamist.

Kaalutlused kondoomide strukturaalse levitamise programmide rakendamisel

Lääne-Aafrika pool võimaldab Euroopa Liidu poolele kõiki Folk oiguskaitsevahendeid suurendada liige, mida ta võimaldab pärast käesolevale lepingule allakirjutamist mõnele kaubanduspartnerile, kelle puhul ei ole tegemist Aafrika või AKV riigiga ning kelle osakaal maailma kaubanduses ületab käesolevas lõikes osutatud sooduslepingu jõustumisele eelnenud aastal 1,5 protsenti ja industrialiseerimise määr, mõõdetuna tootmise lisaväärtuse suhtena sisemajanduse kogutoodangusse, on Kui liige 15 cm.

Millist kondoomi aastal suurem kui 10 protsenti. Kui soodusleping on sõlmitud iseseisvalt, ühiselt või vabakaubanduslepingu alusel tegutseva riikide rühmaga, on maailma kaubandusest moodustava osakaalu piirmääraks 2 protsenti. Kui Lääne-Aafrika pool saab lõikes 3 osutatud kaubanduspartnerilt tunduvalt soodsama kohtlemise kui pakub Euroopa Liidu pool, peavad pooled omavahel nõu ja otsustavad koos lõike 3 sätete rakendamise üle.

Lepinguosalised lepivad kokku, et kõik käesoleva artikli tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse heas usus toimuvate konsultatsioonide teel, et jõuda mõlemat lepinguosalist rahuldava lahenduseni. Käesoleva peatüki sätteid ei saa tõlgendada nii, et need kohustavad lepinguosalisi vastastikku kohaldama sooduskohtlemist, mis tuleneb asjaolust, et üks pool on käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval kolmanda poolega sõlmitud sooduskohtlemise lepingu osaline.

Artikkel 17 Halduskoostöö erisätted 1. Lepinguosalised lepivad kokku, et halduskoostöö on käesoleva peatüki kohaselt võimaldatud sooduskohtlemise rakendamiseks ja kontrollimiseks oluline, ning kohustuvad võitlema eeskirjade eiramise ja pettustega tollis ja sellega seotud valdkondades.

Ajutisest peatamisest teatatakse majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele ilma põhjendamatult viivitamata.

Kui liige 15 cm. Millist kondoomi Video Online treening suurendada liige

Sooduskohtlemine peatatakse kõige rohkem kuueks 6 kuuks, ning seda võib pikendada. Majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteed teavitatakse ajutisest peatamisest viivitamata pärast selle vastuvõtmist. Majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomitees toimuvad ajutise peatamise teemal korrapärased konsultatsioonid, eelkõige selleks, et see lõpetada niipea, kui selle kohaldamise tinginud asjaolud on ära langenud.

Samaaegselt majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomitee teavitamisega käesoleva artikli lõike 4 punkti a alusel peab asjaomane lepinguosaline avaldama oma ametlikus väljaandes teatise importijatele. Käesoleva peatüki eesmärk on määrata kindlaks tingimused, mille puhul mõlemad lepinguosalised võivad omavahelise kaubavahetuse arendamise käigus võtta kaubanduse kaitsemeetmeid, mis kujutavad endast erandit käesoleva lepingu artiklite 9, 10 ja 34 suhtes.

Lepinguosalised tagavad, et käesoleva peatüki sätete kohaselt võetavad meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik kirjeldatud olukordade vältimiseks või heastamiseks. Artikkel 20 Dumpinguvastased meetmed ja tasakaalustusmeetmed 1. Mitte ükski käesoleva lepingu säte ei saa takistada Euroopa Liidul või Lääne-Aafrika poole riikidel iseseisvalt või koos tegutsedes võtta dumpinguvastaseid või tasakaalustusmeetmeid, mis on vastavuses WTO asjakohaste lepingutega, eeskätt WTO lepinguga üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe GATT VI artikli rakendamise kohta ja WTO lepinguga subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete kohta.

Käesoleva artikli kohaldamisel määratakse päritolu kindlaks vastavalt lepinguosaliste mittesooduspäritolureeglitele päritolureegleid käsitleva WTO kokkuleppe sätete põhjal.

52014PC0576

Dumpinguvastaste meetmete Kui liige 15 cm. Millist kondoomi tasakaalustusmeetmete kohaldamist kavandades võetakse arvesse Lääne-Aafrika piirkonna arenguriikide eriolukorda.

Enne lõplike dumpinguvastaste või tasakaalustavate meetmete kohaldamist kaaluvad lepinguosalised WTO asjakohastes lepingutes sätestatud konstruktiivsete abinõude rakendamise võimalust.

Uurimist teostavad ametiasutused võivad sel eesmärgil pidada asjakohaseid konsultatsioone. Dumpinguvastased tollimaksud või tasakaalustusmeetmed jäävad jõusse üksnes sellise tähtajaga ja sellises ulatuses, mil määral see on vajalik dumpingu või subsiidiumide tekitatud kahju korvamiseks.

Ühe lepinguosalise territooriumilt pärit mis tahes toote suhtes, mis imporditakse teise lepinguosalise territooriumile, ei kohaldata dumpingust või ekspordisubsiidiumidest tingitud sama olukorra heastamiseks üheaegselt dumpinguvastaseid tollimakse ja tasakaalustusmeetmeid. Lepinguosalised tagavad, et sama Populaarne suurus peenis suhtes ei kohaldada samal ajal dumpinguvastaseid meetmeid ja tasakaalustusmeetmeid nii riiklikul tasandil kui ka piirkondlikul või allpiirkondlikul tasandil.

Lepinguosalised lepivad kokku selles, et nad kumbki asutavad ühe õigusliku järelevalveasutuse, mis tegeleb ka kaebuste lahendamisega.

Kondoomid - Juhised - Programmi ressursid - HIV / AIDS

Selle ühe asutuse otsused peavad kehtima kõikide riikide territooriumil, kus vaidlustatud meedet kohaldatakse. Käesoleva artikli sätteid rakendatakse kõikide pärast käesoleva lepingu jõustumist algatatavate uurimiste puhul. Käesoleva artikli sätete suhtes ei kohaldata käesoleva lepingu vaidluste lahendamise mehhanismi sätteid.

Kui liige 15 cm. Millist kondoomi Liikme suurused Stalysions

Artikkel 21 Mitmepoolsed kaitsemeetmed 1. Kui käesolevast artiklist ei tulene teisiti, ei takista miski käesolevas lepingus lepinguosalistel võtta piiratud kestusega erakorralisi meetmeid kooskõlas Piiramata lõike 1 sätete kohaldamist ning pidades silmas käesoleva lepingu üldisi arengueesmärke ja Lääne-Aafrika riikide majanduste väiksust, ei kohalda Euroopa Liidu pool Lääne-Aafrika riikidest pärit impordi suhtes meetmeid, mis võetakse GATT artikli XIX, Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaitsemeetmete lepingu ja WTO põllumajanduslepingu artikli 5 kohaselt.

Lõike 3 sätteid kohaldatakse viie 5 aasta jooksul alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast. Hiljemalt sada kakskümmend päeva enne selle perioodi lõppemist vaatab majanduspartnerluslepingu ühiskomitee nende sätete rakendamise Lääne-Aafrika piirkonna riikide arenguvajadusi silmas pidades läbi, et otsustada, kas nende kohaldamisaega tuleks pikendada.

Artikkel 22 Kahepoolsed kaitsemeetmed 1. Käesoleva artikli sätteid arvestades võib üks kahest lepinguosalisest võtta piiratud kestusega kaitsemeetmeid, mille puhul on tegemist erandiga artiklite 9 ja 10 sätetest.

Lõikes 1 nimetatud kaitsemeetmeid võib võtta, kui ühe lepinguosalise territooriumilt pärit toodet imporditakse teise lepinguosalise territooriumile nii palju suuremates kogustes ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada: a tõsist kahju samasuguste või otseselt konkureerivate toodete omamaisele tööstusele importiva lepinguosalise territooriumil; b häireid mõnes majandusharus, eeskätt juhul, kui häired põhjustavad suuri sotsiaalprobleeme või raskusi, mille tõttu võib oluliselt halveneda importiva lepinguosalise majandusolukord, või c häireid samasuguste või otseselt konkureerivate põllumajandustoodete turgudel[1] või nende turgude reguleerimismehhanismide häireid.

Käesolevas artiklis osutatud kaitsemeetmed ei ületa lõigetes 2, 4 ja 5 määratletud märgatava kahju või häirete vältimiseks või kõrvaldamiseks vajalikku määra. Importiva lepinguosalise kaitsemeetmed võivad sisaldada üksnes ühte või mitut järgmist meedet: a käesolevas lepingus sätestatud asjaomase toote tollimaksumäära täiendava vähendamise peatamine, b asjaomase toote tollimaksu suurendamine määrani, mis ei ületa WTO teiste liikmete suhtes kohaldatavat määra, ja c tariifikvootide kehtestamine asjaomase toote suhtes.

Kui liige 15 cm. Millist kondoomi Seos liikme suuruse ja

Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 1—3 kohaldamist, kui ühest või mitmest Lääne-Aafrika poole riigist pärit toodet imporditakse nii palju suuremates kogustes ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada Euroopa Liidu poole ühes või mitmes äärepoolseimas piirkonnas ühe lõike 2 punktides a, b või c nimetatud olukorra, võib Euroopa Liidu pool rakendada asjaomase piirkonna või piirkondade suhtes käesolevas artiklis sätestatud järelevalve- või kaitsemeetmeid vastavalt käesoleva artikli lõigetes 6—11 sätestatud korrale.

Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 1—3 kohaldamist, kui ühest või mitmest Euroopa Liidu poole riigist pärit toodet imporditakse nii palju suuremates kogustes ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada Lääne-Aafrika poole ühes või mitmes riigis ühe lõike 2 punktides a, b või c nimetatud olukorra, võib see riik või võivad need riigid rakendada asjaomase riigi või riikide territooriumiga piiratud ulatuses käesolevas artiklis sätestatud järelevalve- või kaitsemeetmeid vastavalt käesoleva artikli lõigetes 6—11 sätestatud korrale.

Käesolevas artiklis osutatud kaitsemeetmeid säilitatakse ainult seni, kuni need on vajalikud lõigetes 2, 4 ja 5 määratletud märgatava kahju või häirete vältimiseks või heastamiseks.

Käesolevas artiklis osutatud kaitsemeetmeid rakendatakse kõige rohkem neli 4 aastat. Kui kaitsemeetmete rakendamist nõudnud asjaolud püsivad, võib nende meetmete rakendamisaega pikendada veel kuni nelja 4 aasta võrra. Käesolevas artiklis osutatud kaitsemeetmed, mida rakendatakse kauem kui üks 1 aasta, peavad hõlmama selget ajakava, mis viib meetmete järkjärgulise kaotamiseni hiljemalt määratud tähtaja lõpuks.

  • Kondoomid - Juhised - Programmi Ressursid - HIV / AIDS
  • Keskmist suurust hinnatakse teiste meeste peenistega võrreldes, mitte soovmõtlemise, pornokates nähtava või saunas käimisega ja oletamisega, et millised peenised võivad kõvaks minnes laval istuvatel meestel olla.
  • Kuidas suurendada liiget, mida harjutusi teha
  • EUR-Lex - PC - ET
  • Suu suuruse peenis
  • Kuidas valida kondoome. Kuidas valida soovitud kondoomi suurus? (Kalkulaator) on mingeid suurusi
  • Kuidas suurendada peenise joodi
  • tüdrukud mõõdavad sügavust

Kui välja arvata majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele hindamiseks esitatud erandjuhtumid, ei rakendata käesolevas artiklis osutatud kaitsemeetmeid sellise toote suhtes, mille puhul on varem sellist meedet rakendatud, vähemalt ühe 1 aasta jooksul pärast nimetatud meetme rakendamise lõppu. Eelnevate lõigete rakendamisel kohaldatakse järgmisi sätteid: a kui üks lepinguosaline leiab, et esineb mõni lõigetes 2, 4 ja 5 määratletud asjaoludest, teatab ta sellest viivitamatult majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele; b majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomitee võib esitada esilekerkinud asjaolude heastamiseks mis tahes vajalikke soovitusi.

Kui erakorralised asjaolud nõuavad viivitamatud tegutsemist, võib asjaomane importiv lepinguosaline, olgu see Euroopa Liidu pool või Lääne-Aafrika pool, ajutiselt võtta lõikes 3, 4 ja 5 sätestatud meetmeid ilma lõike 10 nõudeid täitmata. Sellist tegevust võib kohaldada kõige rohkem saja kaheksakümne päeva jooksul, kui meetmeid võtab Euroopa Liidu pool, ja kahesaja neljakümne päeva jooksul, kui meetmeid võtab Lääne-Aafrika pool või kui Euroopa Liidu pool võtab meetmeid ühes või Kui liige 15 cm.

Millist kondoomi oma äärepoolseimas piirkonnas. Iga sellise ajutise meetme kestus tuleb arvestada esialgse rakendamisaja hulka või käesoleva artikli lõigetes 7 ja 8 nimetatud mis tahes pikenduse hulka.

Selliste ajutiste meetmete võtmise korral võetakse arvesse kõigi asjaosaliste huve. Asjaomane importiv lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist ning esitab viivitamatult küsimuse majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele läbivaatamiseks.

Kui importiv lepinguosaline kohaldab toote impordi suhtes haldusmenetlust, et teave käesolevas artiklis osutatud probleeme põhjustada võivate kaubandusvoogude kohta liiguks kiiresti, teatab ta sellest viivitamata majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele. WTO lepingutele ei tugineta selleks, et takistada üht lepinguosalist võtmast käesoleva artikliga kooskõlas olevaid kaitsemeetmeid. Artikkel 23 Tekkestaadiumis tootmisharude klausel 1. Lääne-Aafrika pool võib ajutiselt peatada tollimaksu määrade vähendamise või suurendada tollimaksu määra tasemeni, mis ei ületa teiste WTO liikmete Kui liige 15 cm.

Millist kondoomi kohaldatavat määra, kui Euroopa Liidust pärinevat toodet imporditakse tema territooriumile nii palju suuremates kogustes ja sellistel tingimustel, et see võib kahjustada tekkestaadiumis tootmisharu rajamist või põhjustab või ähvardab põhjustada häireid tekkestaadiumis tootmisharus, mis toodab samalaadseid või otseselt konkureerivaid tooteid. Kui majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomitee ei ole esitanud asjaolude heastamiseks soovitusi või kui kolmekümne 30 päeva jooksul alates komitee informeerimisest ei ole leitud rahuldavat lahendust, võib Lääne-Aafrika pool võtta asjakohaseid meetmeid olukorra parandamiseks vastavalt käesolevale artiklile.

Kondoomi levitamise teaduslik tugi

Sellisel juhul võib kõnealuseid meetmeid võtta maksimaalselt kahesaja päeva jooksul. Iga sellise ajutise meetme kestus tuleb arvestada käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud ajavahemiku hulka.

Kui liige 15 cm. Millist kondoomi et liige tahendab meest

Lääne-Aafrika pool teavitab Euroopa Liidu poolt ning esitab viivitamatult küsimuse majanduspartnerluslepingu rakendamise ühiskomiteele läbivaatamiseks. Kõnealuseid meetmeid võib kohaldada perioodi jooksul, mis võib ulatuda kuni kaheksa 8 aastani. Majanduspartnerluslepingu ühisnõukogu otsusega võib meetmete kohaldamise perioodi pikendada.

Artikkel 24 Koostöö 1. Lepinguosalised tunnistavad vajadust teha koostööd kaubanduse kaitsemeetmete valdkonnas, et tagada omavahelise kaubavahetuse võrdsus ja läbipaistvus.