Suurenenud liikmete rakud.

Vald on avalik-õiguslik isik, keda esindavad seaduste ja käesoleva põhimääruse alusel ning kehtestatud korras oma pädevuse piires volikogu, volikogu esimees, vallavalitsus ning vallavanem. Protokollile kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Volikogu koosseisu poolthäälte enamuse puudumisel korratakse valimise protseduuri kahe nädala jooksul uuesti. Koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse vallavolikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks. Asjaajamiskeel Rakke omavalitsusorganites ja valla asutustes on eesti keel.

Rakke valla põhimääruse kinnitamine Vastu võetud Kinnitada Rakke valla põhimäärus vastavalt lisale. Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Määrus avaldada elektroonilises Riigi Teatajas.

Raku ja koe transplantaatide ohutuse tagamine Inimpäritoluga rakkude ja kudede siirdamine on kiiresti arenev meditsiinivaldkond. Ent siiski kaasneb sellega suurem nakkuseoht kui näiteks vereülekannete puhul. Kuna kudesid ja rakke transporditakse ühest riigist teise, esitati Euroopa Parlament karmistas õigusakte kindlustamaks, et nii potentsiaalsed doonorid kui ka kudede ja rakkude kogumisega tegelevad asutused ei lähtuks vaid ainelise kasu saamisest.

Kudede ja rakkude siirdamiste üha suurenev arv on positiivne uute ravimeetodite leidmise valguses.

Suurenenud liige raku maatriks

See annab head võimalused seni ravimatutele haigetele ning suure potentsiaali majanduslikuks arenguks. Samas tuleb kasutusele võtta abinõud kvaliteedi- ja ohutusnormide järgimise tagamiseks. Paljud mäletavad Suurenenud liikmete rakud nakatatud veretoodete skandaali. Nakkuse risk rakkudest ja kudedest on suurem protseduuri uudsusest ning patogeenide haigustekitajate hävitamise võimaluste praegusest vähesusest tulenevalt. On esinenud õnnetusi, mida oleks rangemaid norme järgides saanud vältida.

Raku ja koe transplantaatide ohutuse tagamine Inimpäritoluga rakkude ja kudede siirdamine on kiiresti arenev meditsiinivaldkond.

See peaks Euroopa kodanikele andma kindlustunde teistest liikmesriikidest imporditud transplantaatide suhtes. Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu sätestas, et tegevusi, mis on seotud inimestele siirdamiseks mõeldud inimpäritoluga rakkude ja kudede töötlemise, säilitamise, hoidmise ning jagamisega, tohib tulevikus läbi viia vaid vastavate ametiasutuste poolt volitatud ettevõtetes ning nimetatud ametiasutused peavad teostama regulaarset järelevalvet. Selliste ettevõtete juht ja töötajad peavad olema kvalifitseeritud.

Igaks juhuks tuleb luua süsteem rakkude ja doonorite kindlakstegemiseks ning iga soovimatu vahejuhtumi kohta tuleb esitada aruanne.

Rakke valla põhimääruse kinnitamine

Väljastpoolt liitu imporditud rakkudele ja kudedele peaksid kohalduma samad normid. Vabatahtlikud, tasustamata annetused Parlament toetas direktiivi eesmärki, kuid avaldas kartust, et kudede ja rakkude eest doonoritele või kudede kogumisega tegelevatele ettevõtetele maksmise lubamine võib ohustada tervise- ja ohutusnormide järgimist.

Sellest tulenevalt, samal ajal kui Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõus tehakse ettepanek, et liikmesriigid peaksid vaid "soodustama" tasustamata annetusi, teeb parlament lõpliku teksti jaoks järgmise ettepaneku: "Liikmesriigid peavad püüdma tagada, et kudede ja rakkude annetamised oleksid vabatahtlikud ning tasustamata", kusjuures tasustamine oleks piiratud vaid annetamise kulude ja ebamugavuse hüvitamisega.

Sarnasele kokkuleppele jõuti ka annetatud kudesid ja rakke koguvate ettevõtete suhtes: "Liikmesriigid peavad püüdma Suurenenud liikmete rakud, et kudede ja rakkude hankimine toimuks mittetulunduslikul põhimõttel.

Koeproovist saadav informatsioon on väga oluline lümfoomi diagnoosimise ja ravi seisukohalt.

Teave, jälgitavus ja privaatsus Parlamendi liikmetel õnnestus lisada suhteliselt detailsed sätted teadva nõusoleku kohta, mis kindlustab doonoritele asjakohase info edastamise. Parlament karmistas ka sätteid jälgitavuse kohta, tehes selgeks, et täielikuks jälgitavuseks vajalikke andmeid tuleb säilitada vähemalt 30 aastat. Teisest küljest argumenteerisid saadikud veenvalt, et doonorid peavad üldjuhul jääma anonüümseks ning anonüümsuse nõudest võib teha erandit vaid piiratud juhtumitel, näiteks suguraku annetamisel.

Rakke valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

See võimaldaks lapsel kindlaks teha oma geneetilised vanemad Liikmesriikide pädevusse jäetud eetilised küsimused Paljud saadikud olid mures eetiliste aspektide pärast ning nõudsid ka eetikast lähtuvaid miinimumreegleid, sealhulgas inimese kloonimise keeld ja ettevaatusabinõud selleks, et aborti ei tehtaks loote kudede saamiseks.

Kuna aga see jääb väljaspoole liidu pädevust, on eetilised küsimused liikmesriikide pädevuses. Näiteks kloonimise kohta sätestab direktiiv selgesõnaliselt, et liikmesriigi otsustesse mingit kindlat tüüpi inimrakkude, k.