Suurendada risti

Sõnnikuhoidla peab mahutama vähemalt kahe kuu veisesõnniku või nelja kuu sea- või linnusõnniku tiheasustusega alal. Eeskirja punktides 9.

Kogumisvahendi nõuetekohase täitmise eest vastutab kogumisvahendi Suurendada risti.

Risti kandi elanikud ei taha oma kodu lähedusse Eesti Energia tuuleparki

Kogumisvahendites olevate jäätmete põletamine on keelatud. Jäätmekogumissüsteemi käivitumisel vallas on jäätmete tekitaja kohustatud viima paberi, papi, metalli, klaasi jms. Suuregabariidilised või raskekaalulised jäätmed veab jäätmete tekitaja ise jäätmekäitluskohta või asetab vastavat teenust osutava jäätmekäitlusettevõttega kokkulepitud ajaks oma kogumisvahendi juurde, kust need jäätmed samal päeval jäätmekäitluskohta veetakse.

Suurendada risti

Jäätmete äravedu 4. Jäätmete äravedu toimub kas jäätmekäitlusettevõtte poolt jäätmete tekitajaga sõlmitud lepingu alusel või kogumisvahendi haldaja oma veokiga. Olmejäätmete konteinereid Suure kukk paksus tühjendada piisavalt sagedasti, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

Suurendada risti

Kogumis- ja settekaeve ning käimlate lampkaste tuleb tühjendada piisavalt sagedasti, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Kui jäätmeid veetakse jäätmete tekitaja oma vahenditega, säilitab jäätmete tekitaja tõestusmaterjalina jäätmete vastuvõtu dokumendid vähemalt üks aasta.

Jäätmete ladustamine ja matmine 5.

Risti hooldekodu juhataja Ave Talving kavandab suurt remonti. Foto: Urmas Lauri Reedel paigaldasid ehitajad Risti hooldekodu hoovi Cramolt renditud moodulmaja, millesse elanikud kolivad tõenäoliselt septembris. Koroonaviiruse uus võimalik puhang võib töid takistada.

Jäätmeid võib Risti valla territooriumil ladustada ainult Risti Vallavalitsuse määratud ladustamiskohtades. Jäätmete ladustamist koordineerib Risti vallas jäätmekäitlusluba omav jäätmekäitlusettevõte. Jäätmete ladustamine v. Suures koguses tekkivad puidutöötlemisjäätmed ladustatakse Risti Vallavalitsuse määratud ladustuskohale.

Loomade surnukehad ja nende jäänused tuleb matta selleks ettenähtud loomade matmispaika, leppides kokku matmispaika haldava ettevõttega. Väikesed loomad kassid, koerad jms. Jäätmete komposteerimine 6. Jäätmeid võib krundil või territooriumil komposteerida juhul, kui: 6.

Paigaldamiskoht ei asetse veekaitsevööndis. Komposteerimiskoha paigutamisel krundi või territooriumi piirile peab selleks olema naaberkrundi või -territooriumi haldaja nõusolek. Jäätmete põletamine 7. Küttekolletes on lubatud põletada paberi ja puidu jäätmeid ning vastavat tähistust omavaid plastmassesemeid.

Lahtises tules on lubatud põletada oksi ja muid orgaanilisi jäätmeid väikestes kogustes ajavahemikus 1.

Suurendada risti

Igasugune omavoliline jäätmete põletamine väljaspool territooriumi piire on keelatud. Autokummide, õlide, plastmasside v.

Kõik jäätmete põletamisega seotud nimetamata juhtumid tuleb kooskõlastada Lääne Maakonna Tuletõrje- ja Päästeametiga, Lääne Maavalitsuse Keskkonnaametiga ning Risti Vallavalitsusega.

Inertsed ehitusjäätmed ja ülejääkpinnas 8. Inertseid ehitusjäätmeid, ülejääkpinnast ja muid inertseid puistejääke ladustatakse Risti Vallavalitsuse määratud ladustuskohale või kasutatakse pinnase täitmiseks Risti valla territooriumil Risti Vallavalitsuse loal.

Suurendada risti

Luba ei pea taotlema juhul, kui ehitusjäätmete, ülejääkpinnase või muude inertsete puistejääkide ladustamine toimub jäätmetekitaja territooriumil ja jäätmete üldkogus ei ületa 5 m2. Settega heitvesi, sõnnik ja Suurendada risti 9. Heitvee või fekaalide kogumiskaevud, püüdurid ja mahutid peavad olema vettpidavad. Kinnised kaevud peavad olema ventileeritavad. Ligipääs sette- ja kogumiskaevudele, mahutitele ja püüduritele peab olema vaba ja luugid ei tohi olla kinni kaetud.

Sõnniku säilitamisel ja laotamisel tuleb järgida tervise- ja veekaitse Suurendada risti. Sõnniku komposteerimisel tuleb järgida komposteerimisele kehtestatud nõudeid. Krundil, kus peetakse koduloomi või -linde lehmad, sead, lambad, hobused, kanad, broilerid, haned, pardid jms. Tiheasustusega alal on sõnniku lahtiselt hoidmine territooriumil keelatud. Sõnnikuhoidla peab olema veetihe. Sadevesi ei tohi valguda sõnnikuhoidlasse või virts hoidlast välja.

Risti tuulepargi vastu koguti Läänemaal üle 1100 allkirja

Tiheasustusega alal peab sõnnikuhoidla olema kaetud veekindla materjali või katusega. Sõnnikuhoidla peab mahutama vähemalt kahe kuu veisesõnniku või nelja kuu sea- või linnusõnniku tiheasustusega alal. Sõnnikuhoidla peab mahutama kaheksa kuu veisesõnniku või kümne kuu sea- või linnusõnniku hajaasustusega alal.

Sõnnikuhoidla kaugus puurkaevust peab olema kaitsmata põhjaveega alal vähemalt 50 meetrit ja kaitstud põhjaveega alal vähemalt 30 meetrit. Põllumajanduslikus tootmises tekkiva sõnniku ajutise säilitamise väljakute sõnniku üldkogus üle tonni asukohad peab tootja kord aastas kooskõlastama Risti Vallavalitsusega ja Lääne Maakonna Keskkonnaametiga.

Kogumisvahendi nõuetekohase täitmise eest vastutab kogumisvahendi haldaja. Kogumisvahendites olevate jäätmete põletamine on keelatud. Jäätmekogumissüsteemi käivitumisel vallas on jäätmete tekitaja kohustatud viima paberi, papi, metalli, klaasi jms. Suuregabariidilised või raskekaalulised jäätmed veab jäätmete tekitaja ise jäätmekäitluskohta või asetab vastavat teenust osutava jäätmekäitlusettevõttega kokkulepitud ajaks oma kogumisvahendi juurde, kust need jäätmed samal päeval jäätmekäitluskohta veetakse.

Kuivkäimla sisu tohib territooriumil maasse kaevata hilissügisel. Kuivkäimla sisu laialilaotamine on keelatud. Ohtlikud jäätmed Ohtlikud jäätmed on territooriumi haldaja ja jäätmete tekitaja kohustatud viima selleks määratud kogumispunkti või tellima vastava teenuse jäätmekäitlusettevõttelt.

Moodulmaja suurendab Risti hooldekodu

Suurendada risti jäätmete kogumispunktid määrab kindlaks Risti Vallavalitsus kooskõlastatult Lääne Maavalitsuse Keskkonnaametiga. Jäätmete tekitaja ja territooriumi valdaja vastutavad ohtlike jäätmete ohutu hoidmise eest kuni üleandmiseni ohtlike jäätmete kogumispunkti või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ohtlikud vedelad jäätmed lahustite, lakkide, kemikaalide, õlide jäätmed jms. Ohtlikud jäätmed, mis võivad puruneda vanad päevavalguslambid ; elavhõbedatermomeetrid, kineskoobid jms.

Risti valla jäätmemajanduseeskirja kinnitamine

Jäätmekäitluses tuleb vältida ohtlike jäätmete segunemist inertsetega ja omavahel. Kontroll ja vastutus Territooriumi valdaja peab informeerima territooriumil alaliselt ja ajutiselt elavaid elanikke ning hoonete ja rajatiste haldajaid käesolevast eeskirjast ja tagama selle täitmise. Risti Vallavalitsus korraldab jäätmekäitlust kooskõlas keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

Suurendada risti

Jäätmekäitluseeskirja täitmist on õigus kontrollida Suurendada risti ja tervisekaitseorganite töötajatel, Risti Vallavolikogu poolt määratud ametiisikutel. Käesoleva eeskirja rikkujaid karistatakse vastavalt jäätmeseaduse paragrahvidele 19 ja ning haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvidele59, 39 ja Rahatrahv juriidilistele isikutele on kuni 10 krooni ja füüsilistele isikutele kuni kaheksakümmend päevapalka.

Jäätmeladustuskohal ladustatud või kogumiskohal kogutud jäätmed on vastava jäätmekäitlusettevõtte omand ja neid ei tohi ilma valdaja loata sealt välja viia. Rakendussätted Eeskirja punktides 3. Kuni nimetatud tähtajani teeb Risti Vallavalitsus punktides 3. Eeskirja punktides 9. Kuni nimetatud tähtajani teeb Risti Vallavalitsus punktides 9.