Okupatsiooni liikme suurendamiseks. Kommunistlik diktatuur Eestis. Nõukogude okupatsioon (1940-1941; 1944-1991)

Isa Mihhail Ridiger, kelle pojast sai edaspidi Moskva ja kogu Venemaa patriarh, oli palvustesse süvenenud inimene ning ta ei osalenud kuigivõrd Eesti õigeusu kiriku sisekonfliktides. Kuni Repressioonid Kommunistliku terrori ohvriks langes Eesti ühiskonna eliit alates poliitikutest, riigiametnikest, ohvitseridest ja politseinikest kuni ettevõtjate, taluomanike, haritlaste ja seltskonnategelasteni.

Sedapuhku päädis uurimine karistusega, Sõjamerelaevastiku Sõjatribunal eesistuja justiitsalampolkovnik Stukanov, liikmed alampolkovnik Ivanov ja 3. Enamik neist hukkus paari aasta jooksul ja ainult üksikutel õnnestus sõjajärgsetel aastatel kodumaale naasta. Enne sõda ei mõistetud inimesi tavaliselt süüdi mingil ametikohal töötamise või esinduskogusse kuulumise eest ehkki tuli ette sedagikuigi need asjaolud kerkisid uurimise käigus päevakorrale.

Süüdistuse aluseks võisid küll olla otseselt ametiülesannete täitmisest tingitud teod, näiteks kohtunike puhul osalemine kommunistide protsessidel.

Eesti õigeusu kogudused sõjajärgses (aastad 1944–1946) poliitilises olukorras

Sõjaeelseid ja -järgseid süüdistusi võrreldes torkavad silma erinevused. Selgelt olid esikohal süüdistused koostöös Saksa okupatsioonivõimudega. NSV Liidu seadused võimaldasid süüdi mõista kõik inimesed, kes olid okupatsiooni ajal töötanud mistahes ametikohal või ka lihtsalt viibinud okupeeritud territooriumil et inimene sealt ei lahkunud, oli tõlgendatav kodumaa reetmisena. Kurblooline siinjuures on see, et oli neid, kes tõepoolest tegid koostööd nn okupatsioonivõimudega ning et selle koostöövalmiduse oli põhjustanud omakorda Nõukogude okupatsioonivõimude repressioonid.

ÜRO Peaassamblee kiitis esmaspäeval heaks resolutsiooni, milles mõistab hukka Venemaa okupatsiooni Krimmis ja Sevastopoli linnas ning kutsub Moskvat oma relvajõude sealt viivitamatult tagasi tõmbama. Resolutsioon võeti liikmelises peaassamblees vastu häältega

Iseseisvuseaegsele ametitegevusele lugedes siinkohal tinglikult ametitegevuseks ka kuulumise esinduskogudesse ja auametilise vallavanema koha pöörati sõjajärgsetes süüdistustes tunduvalt vähem tähelepanu, küll aga kasutati endiselt laialdaselt süüdistusi Vabadussõjas osalemises ja Kaitseliitu kuulumises.

Teinekord kerkis ometi esile ka ametialane tegevus ning siin torkavad silma kindlad tendentsid. Endistel ministritel ja maavanematel kerkis iseseisvuse aegne ametikoht tavaliselt esile.

Seevastu parlamendiliikmetel ja riigiametnikel mitte. Ministrid ja maavanemad on ka need, kelle puhul näitab statistika, et süstemaatiliselt elimineeriti kogu sihtgrupp — kinni võeti kõik, keda oli võimalik kätte saada. Et arreteeritute hulk arvuliselt polnud suur, oli põhjustatud sellest, et rohkem neid ei olnudki. Oluline on ka tähele panna, et ametialane tegevus sisaldub kohtuorgani otsuses vaid ühel juhul ega esine kordagi süüdistuskokkuvõtte süüdistuse osas.

Kui seda esile tuuakse, siis kas arreteerimismääruses või süüdistuskokkuvõtte faabulas. Miks nii? Pakun, et põhjus võiks peituda julgeolekuametkondade töömeetodis.

Kõigepealt tuli leida mingi põhjus inimese arreteerimiseks, n-ö midagi kirja panna. Aga andmeid ametikohtade kohta oli kõige okupatsiooni liikme suurendamiseks leida, selleks ei pidanud isegi arhiivi minema, vaid need olid olemas Riigi Teatajas ja levinud teatmeteostes.

Calling All Cars: True Confessions / The Criminal Returns / One Pound Note

Näiteks Viktor Pihlaku uurimistoimikusse lisatud arhiiviteatise koostaja oli kasutanud Samas on siin mõneti tegu pseudoprobleemiga, sest inimese seisukohalt pole mingit vahet, mille eest ta vangilaagrisse saadeti, arvestades, et enamik neist mõisteti õigusriigi õigusnormide mõttes süüdi alusetult.

Kõige levinud süüdistus käsitles kuulumist Omakaitsesse, seda eriti kohaliku eliidi näiteks vallavanemate puhul. Kui Omakaitsesse kuulumine oli olemas, siis puudus igasugune vajadus täiendavate andmete otsimiseks, sest see tagas süüdimõistmise igal juhul.

Eriti aktiivselt püüti Omakaitse kohalikke liidreid ja okupatsiooniaegseid vallajuhte, nendele kohtadele aga olid mõistetavalt saanud haritumad ja ühiskondlikult aktiivsemad inimesed ehk kohalik eliit.

Esmajärjekorras kuulusid vahistamisele juhtivad poliitikud eelkõige endised Eesti siseministrid, keda süüdistati võitluses kommunistide vastuKaitseliidu üleriiklikud ja kohalikud juhid, mõned riigiametnikud jt. Erilise tähelepanu all olid vene valgekaartlike organisatsioonide tegelased ja isikud, keda süüdistati luuretegevuses NSV Liidu vastu kolmandate riikide teenistuses. Sisekaitseülema H. Habermani otsuste alusel vangistati poliitilise politsei senised juhid ja juba ka madalamaid ametnikke.

Tavaliselt olid nad olnud vallajuhid ka Eesti Vabariigi ajal, mis tingiski nende naasmise kohaliku võimu juurde Arvan, et okupatsioonivõimude prioriteet oli kahjutuks teha just see eliit kui potentsiaalselt ohtlik elanikkonna osa.

Aastatel — võeti kinni umbes 50 endist vallavanemat ehk isegi rohkem, kui umbes sama ajaga aastatel — Kindlasti ei jõutud enne sõda niipalju, kui ehk sooviti, seda enam et osa meestest varjus metsa, aga samamoodi saab väita, et — olid samuti mehed metsas ja kaugeltki kõiki ei saadud kätte.

Seega oli selgeks saanud nende meeste ohtlikkus ning vajadus nad esimeses järjekorras kahjutuks teha. Seevastu näiteks riigiametnikke niivõrd ohtlikuks ei peetud. Riigiametnik on sageli tööandjale lojaalne vaatamata võimude vaheldumisele, ka seda oli õpetanud okupatsioonide vaheldumine.

Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena 2020-2021

Seetõttu ei represseeritud neid riigiametnikke, kelle ainus süü olnukski iseseisvuse aegne riigiametniku töö. Seda enam, et Eesti Vabariigi ametnikkonna kõige kõrgem tipp oli sõja eel juba peaaegu täielikult likvideeritud.

Muidugi ei tohi ka unustada, et osa riigiametnike säästmise põhjuseks oli vajadus säilitada teatud teadmiste järjepidevus ja kompetents. Järeldusi resümeerides ei saa väita nagu oleks isikute represseerimine aastatel — olnud otseselt seotud represseeritute ametiülesannete täitmisega Eesti Vabariigis.

okupatsiooni liikme suurendamiseks Kas liikmesriigi suurus suureneb

Samas ei saa vähemalt osa sihtgruppide puhul kategooriliselt väita ka vastupidist, sest ohvrite varasem tegevus oli repressiivorganitele reeglina teada ning nii uurimis- kui kohtuasutuste töö sisemine loogika on meie jaoks endiselt suuresti oletamise küsimus. Indrek Paavle sündis aastallõpetas Viimase eest pälvis ta aastal Lennart Meri teadustöö auhinna. Aastal pälvis riigikantselei stipendiumi väärtusega 15 eurot Otto Tiefi akadeemilise biograafia koostamiseks.

Indrek Paavle hukkus traagilises liiklusõnnetuses Aleksander Roosilehe uurimistoimik. Arreteerimismäärus, 4.

 1. Eesti ÜROs - Eesti ÜRO-s
 2. Õiguse vastu ei saa ükski - Ülevaade okupantide rahvuspoliitikast Eestis
 3. Eesti Okupatsioonide muuseum ja ERR.

Süüdistuskokkuvõte, Väljavõte erinõupidamise protokollist, 4. Aleksander Tulbi uurimistoimik. Arreteerimismäärus, Väljavõte erinõupidamise protokollist, 8. Aleksander Veiderma uurimistoimik. Kohtuistungi protokoll ja otsus, August Altini uurimistoimik. Kohtuotsus, Süüdistuskokkuvõte, 3. August Hanko uurimistoimik. August Tõllassepa ülekuulamise protokoll, Ülekuulamisprotokoll, August Leppiku uurimistoimik.

Bernhard-Aleksander Roostfelti uurimistoimik. Arreteerimismäärus, 7. Eduard Jõerüüdi uurimistoimik.

okupatsiooni liikme suurendamiseks Liikme suurus rahuldada

Eduard Peedoski uurimistoimik. Friedrich Vendachi uurimistoimik. Kohtuotsus, 7. Georg Laose jt uurimistoimik.

Tänavaküsitlus ja arutelu: mis seostub meile okupatsiooni mõistega?

Gustav Viardi uurimistoimik. Hans Vaga ja Aleksander Bachmanni uurimistoimik. Määrus uurimisasjade ühendamise kohta, Üleilmne julgeolekukeskkonna pingestumine on tekitanud olukorra, kus on vaja analüüsida senisest avarama pilguga probleemide algpõhjusi ning kasutada rahvusvahelises ennetustegevuses suuremat leidlikkust.

Rängad inimõiguste rikkumised esinevad sageli konfliktipiirkondades, suurim ülekohus puudutab liiga sageli naisi ja lapsi. Seksuaalvägivald on endiselt levinud sõjapidamise viis. Laste värbamine ja kasutamine konfliktides, samuti humanitaarabi andmise takistamine on kahjuks relvakonfliktides igapäevane.

Peame oluliseks, et naised oleksid kaasatud konfliktilahenduse ja konfliktijärgse ülesehituse kõigis etappides nii kohalikul kui ka ÜRO tasandil. Ka laste õigused peavad olema kaitstud nii konfliktis kui ka pärast seda. Eesti räägib Julgeolekunõukogu valitud liikmena kaasa inimväärikuse ja inimõiguste küsimustes.

Tugevdame Eesti kui inimõiguste eest seisva riigi kuvandit. Esmalt püüti talusid laostada ülisuurte maksude abil ning seejärel, Järgneva kümmekonna aasta jooksul pages maaelanikkonnast ligemale pool alevitesse ja linnadesse. Osa neist jäi samahästi kui kodutuks, sest suuremates linnades oli õigus korteri saamisele ainult neil eestlastel, kes olid seal juba hulk aastaid elanud. Kuni okupatsiooni lõpuni nägi nõukogude võim palju vaeva maainimeste kogu eluviisi muutmisega, eelkõige rahva koondamisega hajataludest kolhooside keskasulatesse, kus inimesi oleks lihtsam kontrollida.

Keskendunud asustuse tagajärjel on Eesti nüüd lagunenud talumaju täis, kohati jõudsid aga suurmajandite juhid need ära vedada või Peenise suurused meditsiinis põletada, õunaaiad hävitada ning taluõued põldudeks künda.

Masendav oli inimese põhiõiguste ja -vabaduste äravõtmine rahvalt, kes oli harjunud elama demokraatlikus riigis. Stalini eluajal oli peaaegu kogu maarahvas tollal ligi kaks kolmandikku elanikkonnast isegi sunnismaine, okupatsiooni liikme suurendamiseks neile ei väljastatud linnades elamiseks nõutavaid passe.

Nimetatud perioodil teostati peale üleüldise sovetiseerimise ka ulatuslikku repressiivpoliitikat, mis riivas praktiliselt kõiki Baltimaade ühiskonnakihte. See repressiivpoliitika puudutas ka õigeusu kirikut.

Eriti valusalt tabasid nõukogulikud muudatused rannarahvast, kes oli palju sajandeid oma tahtmist mööda saanud merd sõita ja kala püüda. Nüüd kuulutati kogu rannikuala ja saared keelualuseks piiritsooniks ning allutati rangele järelevalvele. Mujal elunevad inimesed pidid isegi lühiajalisteks rannatsooni külastamisteks hankima miilitsast erilise loapaberi. Suplemine oli meres lubatud vaid vähestes randades ja ainult päeva ajal.

Paljudes paikades suleti ligipääs merele okastaradega ja randa valvati ülesküntud kaitseribadega. Rannarahva paadid saeti vene piirivalvurite poolt pooleks, osalt korjati kokku valvealustesse okastraadiga ümbritsetud sadamatesse.

okupatsiooni liikme suurendamiseks Naita online-kord, kuidas klopsata liikmeks

Sõja lõpuperioodi paadipõgenike paadid nõuti Rootsi riigilt tagasi ja hävitati. Merel kala püüda tohtis ainult piiratud arv elukutselisteks kaluriteks kuulutatud elanikke ja needki piirivalve pideva range kontrolli all.

Paljud piirkonnad tühjendati sundkorras elanikest, et rajada keelutsoone sõjaväeobjektidele lennuväljad, raketibaasid, suurtükiväe tulistamispolügoonid, lennuväe pommituspolügoonid, sõjaväe treeningualad, sõjaväelinnakud, relva- ja laskemoonalaod jms.

Immigrandid said nii töökoha kui ka sissekirjutuse ühekorraga ja ilma bürokraatlike raskusteta. Välismaale sõitmist hakati pidama eriliseks privileegiks, mida sai lubada ainult kompartei liikmeile ja KGB põhjaliku kontrolli läbiteinuile. Sisuliselt tähendasid välissõitude keeld, elukohavaliku vabaduse ja liikumisvabaduse piiramine ning sissekirjutamise süsteem kogu Eestis üldist sunnismaisust, millise hinnangu nüüd annavad isegi endised kompartei funktsionärid.

Kuni ndate aastate alguseni kehtis lisaks keeld omal soovil töökohta vahetada, niisiis ka töökohasundus. Maa põlisrahva õigust tööle ja haridusele piirati erialati. Töökohti laevanduse, kalanduse ja lennunduse alal ja õpikohti vastavates koolides jagus eestlastele vaid erandkorras. Okupatsiooni liikme suurendamiseks sõjalis-tööstusliku kompleksi ettevõtted, rasketööstus, raudtee ja side olid immigrantide pärusmaa.

ÜRO Peaassamblee resolutsioon mõistis hukka Vene okupatsiooni Krimmis

Teiste sõnadega, territoriaalse segregatsiooni kõrval oli väga levinud ka majandusalade järgi teostatav segregatsioon. Samas oli eestlastele keelatud või tõkestatud majandusharudes töötasu tunduvalt kõrgem kui mujal. Lisaks olid seal tunduvalt paremad ja lahedamad korteriolud ja sageli ka täiendav varustamine toidu- ja tarbekaupadega. Iseäranis tulusaks loeti välismaale pääsuga seotud töökohti.

Majanduslik segregatsioon soodustas ühtlasi immigratsiooni ja meelitas Eestisse üha uusi ja uusi tuhandeid immigrante.

 • Kommunism Eestis | Eesti okupeerimine ja Nõukogude aeg
 • Folk oiguskaitsevahendite suurem liige
 • Suurendas 20 cm liiget
 • Ametlik keel kuni venestamiseni
 • Eesti lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest Tugineme rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas rahvusvahelisele humanitaarõigusele ja inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele Seisame põhiväärtuste, sealhulgas inimõiguste ja inimväärikuse eest.
 • Stock Foto liikme suurus 16 aastat
 • Kuidas suurendada liikme 3 paeva

Neile loodud elutingimused olid siin palju paremad kui N. Liidu territooriumil. Sisserännanuile tagatud majandusaladel Kuidas suurendada seksuaaluksust neile ettenähtud ettevõtteis valitses KGB eriti tugev kontroll.

KGB ilmselt ka juhendas ja lõppkokkuvõttes otsustas, keda sinna tööle lubada ja keda mitte. Okupatsiooni liikme suurendamiseks eranditult kõik endised poliitvangid koos oma perekondadega ja välismail sugulasi omavad isikud olid kestvalt valvatavad ja et väga vähe oli eestlasi, kellel polnuks niisugustega tihedaid perekondlikke ja muid sidemeid, siis on selge, et üsna vähestel oli lootust immigrantidele tagatud ettevõtetes tööd saada.

Ka veendumuste ja eneseväljenduse vabadus oli rahvalt ära võetud. Range eeltsensuur kontrollis kõiki ajalehti, kirjastusi, raadiot ja televisiooni.

Tsensuuri peeti eriti tähtsaks, nii et see ametkond oli allutatud otse Moskvale. Juba Raamatukoguteadlane Kalju Veskimägi on koostanud kartoteegi ligi 10 tuhande keelatud raamatu kohta. Oli olemas ka keelatud eesti autorite nimekiri, kellel kuulusid käibelt kõrvaldamisele eranditult kõik teosed. Nimekiri sisaldas Isegi nende nimesid ei tohtinud enam kuskil mainida.

Raamatukogutöötajaid kohustati fondides hoitavaid raamatuid läbi vaatama, ja juhul, kui keelatud autor esines mõne teise autori teoses näiteks toimetajana või tõlkijana, siis tuli ta nimi tušiga üle määrida või vastav leht raamatust välja lõigata.

Nõukogude võimu repressioonid Eesti poliitilise eliidi vastu – | Communist Crimes

Rahvaraamatukogudest, samuti koolide, asutuste, kaitseväe, kirikute ja mitmesuguste seltside ja ühingute raamatukogudest, raamatukauplustest ja kirjastuste ladudest asuti keelatud raamatuid juba Kevadel algas keelatud raamatute hävitamine, milleks andis korralduse kirjandus- ja kirjastusasjade peavalitsuse ülem ehk tsensuuriülem Olga Lauristin. Sõja tõttu jäi üritus pooleli, kuid seda jätkati esimesel võimalusel pärast sõda. Rahvaraamatukogudes oli raamatuvarade hävitamise haripunkt Järelikult kuulus hävitamisele kogu iseseisva Eesti trükitoodang.

Kogutud kirjandus hakiti peeneks või põletati järgneva pooleteise aasta jooksul. Kui kaasa arvata läbiotsimiste, arreteerimiste ja küüditamiste käigus ja välismaale põgenenute järelt kodude raamatukogudest konfiskeeritud raamatud ning pommitamiste tagajärjel hävinud raamatud, siis ulatub okupantide poolt Eestis otseselt ja kaudselt likvideeritud raamatute üldarv umbes 26 miljonile.

 • ÜRO Peaassamblee resolutsioon mõistis hukka Vene okupatsiooni Krimmis | Välismaa | ERR
 • Normaalne liikme suuruse kusitlus
 • Etnilise paritolu liikme suurus
 • Konfliktiennetus ÜRO peasekretäri Guterrese eesmärk on tagada, et lisaks juba puhkenud konfliktidele teeks Julgeolekunõukogu peasekretäri ja teiste ÜRO institutsioonidega aktiivsemat koostööd konfliktide ennetamiseks.
 • Nõukogude võimu repressioonid Eesti poliitilise eliidi vastu — Indrek Paavle, Eesti ajaloolane,
 • Kas liikme suurus soltub jala suurusest
 • Suurenda munn pumba videoga

Sellele tuleks lisada veel umbes 4 miljonit aastakäiku ajakirju. Kõik kokku ligi 40 köidet iga eestlase kohta, imikud kaasa arvatud. See oli maailmas ainulaadse ulatusega kultuurimõrv: püüti hävitada ühe väikerahva kogu kultuuri.

Rahva hävitamine

Hitleri kurikuulsad raamatulõkked tunduvad selle kõrval lapse vallatusena. Raamatute hävitamine polnud kaugeltki ainuke abinõu infovabaduse lämmatamiseks. Eravalduses olevate keelatud raamatute lugeda andmine teistele isikutele oli kriminaalkorras karistatav, ehkki omanikud ei võinud teada, millised raamatud on keelatud.

Nõiajahti peeti eriti igasuguste omakirjastuslike väljaannete ja lendlehtede levitamise osalistele.

Eesti õigeusu kogudused sõjajärgses (aastad –) poliitilises olukorras — Tuna

Ametlikest seisukohtadest erinevaid vaateid loeti riigivastasteks, kuid riigivastaste vaadete avaldamise eest karistati: raskematel juhtudel kas vangistusega või sundraviga vaimuhaiglas.

Kogu välismaalt saabuv ja välismaale saadetav trükitoodang kuulus põhjalikule kontrollimisele, milleks tegutses Tallinnas salajane tsensoripunkt. Posti teel välismaalt saabuvaist väljaandeist konfiskeeriti ja hävitati nimetuste järgi ligi kaks kolmandikku. Piiril pidasid KGB esindajad jahti eriti turistide poolt kaasatoodud piiblitele ja välismaistele ajakirjandusväljaannetele. Välisraadiote eesti- ja venekeelseid saateid summutati üle maa laialipaigutatud mürageneraatoritega.

Juba Saksamaal läks tal natsirežiimi tingimustes korda luua oma Kuidas masseerida peenise selle suurendamiseks all esimene õigeusu kogudus paguluses. Mõni aasta hiljem avaldas metropoliit Aleksander Paulus põhilised seisukohad, mille alusel toimis jurisdiktsioon tema kirikus, mis koosnes 12 kogudusest, kusjuures 6 neist asusid Rootsi territooriumil.

Seega naasis metropoliit Aleksander Paulus koos kleeruse ja kogudusega faktiliselt Konstantinoopoli patriarhaadi jurisdiktsiooni alla Lääne- ja Kesk-Euroopa eksarhaadi koosseisus kui õigeusklike eestlaste ühendus.

Aasta hiljem, Ühe versiooni kohaselt võttis metropoliit Aleksander Paulus veidi aega enne oma surma ta suri Pravoslavie v Èstonii. Kratkij istoričeskij očerk. Tallinn,lk. Kuid peale 22 õigeusu vaimuliku, kes evakueerusid koos metropoliit Aleksandriga Läände, jäid paljud õigeusu preestrid ja ilmalikud Baltimaade territooriumile, mille vallutas Punaarmee ja kus taastati Nõukogude tsiviilvõim.

Just nende ees seisis nüüd äärmiselt aktuaalne küsimus, kuidas edaspidi käituda keerukas ja kahemõttelises poliitilises olukorras. Neil oli kaks võimalikku käitumisliini. Esimest järgides pidid nad jälle, nagu Baltimaade õigeusu kirikute juhid aastatel —, kahetsema pattu oma tegevuse eest Saksa okupatsiooni perioodil ning ühinema taas Moskva Patriarhaadiga.

Teist teed minnes pidid nad oma riisikol kaitsma oma sõltumatut rahvuslikku positsiooni, mida kujunenud olukorras oli väga ohtlik pooldada. Püüame analüüsida, kumma tee valisid Eesti õigeusu preestrid. Esiteks hakati metropoliit Aleksandri Pauluse kõige ägedamate pooldajate vastu rakendama ulatuslikke repressioone. Uue riigivõimu üks esimesi ohvreid oli isa Peeter Pähkel Petserist, kes koos kohaliku linnapea Luigega alustas faktiliselt Nüüd ootas seda hingekarjast kaugeltki mitte kadestamisväärne saatus: Nõukogude karistusorganid arreteerisid ta ja mõne aasta pärast suri ta vangistuses.

Huvitav fakt on see, et 2. Selleks komandeeriti Petserisse piiskopkonna okupatsiooni liikme suurendamiseks liige Ioann Meltsaar ja Kaasani kiriku salmilaulja Vjatšeslav Jakobs tulevane Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius. R, n. Teiseks hakkas pärast Nõukogude võimu taastamist Eesti õigeusklike koguduste usuelu kindlalt juhtima peapiiskop Pavel Dmitrovski.

Hiljem, kui lugesin välis-Eesti pagulaskirjandust, näiteks Visnapuu luulet, tundsin ära sellesama unenäolise ahistava, ängistava ja samas magusa igatsuse päris oma maale, oma inimeste juurde. Neeme Raud Sõnaga okupatsioon seostub mulle kohe mu enda perekonna lugu - nii ema-kui isapoolsed pered küüditati.

Mõlemad mu vanemad on Okupatsiooni liikme suurendamiseks käinud. Oma vanaisasid ma kunagi ei näinudki. Samas sellest traumast vaikiti mu lapsepõlves, seda ei arutatud. Ilmselt nii püüti mälestusi tõrjuda.