Liikmesriikide pikkus ja paksus, Kirjutage arvutus!

Nad osutavad erilist tähelepanu järgnevale: — teineteise teadus- ja tehnoloogiapoliitika kohta informatsiooni vahetamisele; — ühiste teaduslike kohtumiste korraldamisele seminarid ja kollokviumid ; — ühisele uuringu- ja arendustegevusele, mille eesmärgiks on teadusliku progressi innustamine ning tehnoloogia ja oskusteabe vahendamine; — mõlema osapoole teaduslikele töötajatele ja spetsialistidele mõeldud koolitustegevusele ning vahetusprogrammidele; — teaduse arengut soodustava keskkonna väljaarendamisele ning uute tehnoloogiate rakendamisele ja uuringutulemuste kui intellektuaalse omandi adekvaatsele kaitsele; — Eesti osalusele Ühenduse teadusprogrammides kooskõlas lõikega 3. Pooled nõustuvad ühise koostöö vajadusega, vastavalt oma volitustele ja pädevusele, võitluses tuuma-alase salakaubaveoga.

Artikkel 10 Eesti päritoluga kaupade impordil Ühendusse on tollimaksud, koguselised piirangud ning teised samaväärse toimega meetmed tühistatud alates 1. Artikkel 11 Ühenduse päritoluga kaupade impordil Eestisse on tollimaksud, koguselised piirangud ning teised samaväärse toimega meetmed tühistatud alates 1. Artikkel 12 Impordile kehtestatud tollimaksude tühistamist puudutavad sätted kehtivad ka fiskaalse iseloomuga tollimaksude suhtes. Artikkel 13 Kõik impordile kehtestatud tollimaksuga samaväärse toimega maksud Ühenduse ja Eesti vahelises kaubavahetuses on tühistatud alates 1.

Artikkel 14 1. Kõik ekspordile kehtestatud tollimaksud ning teised samaväärse toimega maksud Ühenduse ja Eesti vahel on tühistatud alates 1. Ekspordile kehtestatud koguselised piirangud ning mistahes samaväärse toimega meetmed Ühenduse ja Eesti vahel on tühistatud alates 1. Artikkel 15 Eesti päritoluga tekstiili- ja rõivatoodete kaubandusele rakendatavad erimeetmed on ära toodud Protokollis nr.

Artikkel 16 Käesoleva peatüki sätted ei välista Lisas II loetletud toodetele rakendatavate tollimaksude põllumajanduskomponenti. II peatükk. Käesoleva peatüki sätted kehtivad Ühenduse ja Eesti päritoluga põllumajandustoodete kohta.

Mõiste «põllumajandustooted» hõlmab Kombineeritud Nomenklatuuri peatükkides 1 kuni 24 ning Lisas I loetletud tooteid, kuid ei hõlma EMÜ määruses nr.

tavalise detaili pikkus ja elemendi normaalne paksus

Artikkel 18 Protokoll nr. Artikkel 19 1. Alates 1. Lõikes 2 viidatud soodustused võib pooltevahelisel kokkuleppel uuesti läbi vaadata ajavahemikus kuni Võttes arvesse omavahelise kaubavahetuse mahtu põllumajandustoodete osas, nende toodete erilist tundlikkust, Ühenduse ühise põllumajanduspoliitika reegleid, Eesti põllumajanduspoliitika põhimõtteid, põllumajanduse tähtsust Eesti majanduses, kohustuvad Ühendus ja Eesti Assotsiatsiooninõukogus toode-toote kaupa ning korrapäraselt ja vastastikkuse põhimõttel läbi vaatama võimalused teineteisele edasiste soodustuste andmiseks.

Artikkel 20 Hoolimata käesoleva Lepingu teistest sätetest ning eelkõige artiklist 29, kui, võttes arvesse põllumajandustoodete turu erilist tundlikkust, ühe Poole importtooted, millele laienevad artiklis 19 ette nähtud soodustused, põhjustavad teise Poole turgudel olulisi häireid, alustavad Pooled otsekohe konsultatsioone sobiva lahenduse leidmiseks.

Euroopa leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Eesti Vabariigi vahel. Käesolevaga luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Ühenduse ning tema liikmesriikide ja teiselt poolt Eesti vahel. Käesoleva assotsiatsiooni eesmärkideks on: — luua sobiv raamistik pooltevaheliseks poliitiliseks dialoogiks, mis võimaldaks tihedate poliitiliste suhete arengut, — arendada edasi Ühenduse ja Eesti vahelist vabakaubanduspiirkonda, mis katab kogu nendevahelise kaubavahetuse, — laiendada pooltevahelist kaubavahetust ja harmoonilisi majandussidemeid ning seeläbi edendada dünaamilist majandusarengut ja jõukust Ühenduses ja Eestis, — panna alus majanduslikule, rahalisele, kultuurilisele ja sotsiaalsele koostööle ning koostööle ebaseadusliku tegevuse tõkestamise alal, samuti ka Ühenduse poolt Eestile osutatavale abile, — toetada Eesti püüdlusi oma majanduse arendamisel, — luua sobiv raamistik Eesti järk-järguliseks integreerumiseks Euroopa Liitu. Eesti teeb tööd selleks vajalike tingimuste täitmiseks, — luua assotsiatsiooni tõhusamaks muutmiseks vajalikke institutsioone. I osa.

Kuni lahenduse leidmiseni võib kõnealune Pool rakendada meetmeid, mida ta vajalikuks peab. III peatükk. Artikkel 22 1. Käesoleva Lepinguga antud soodustused on toodud Lisas VI. Artiklite 19 420 ja 24 2 ning 3 sätted kehtivad mutatis mutandis kalandustoodete kohta. IV peatükk. Artikkel 24 1. Kahjustamata artiklis 19 antud soodustusi, ei piira käesoleva artikli lõike 1 sätted mingil viisil Eesti ja Ühenduse poolt elluviidavat põllumajanduspoliitikat või nende poliitikate raames mistahes meetmete rakendamist.

Võttes arvesse 1. Eestis kehtivat tollitariifide struktuuri, mis ei näe ette tollimakse põllumajandustoodetele, on Eestil õigus uue tollitariifide režiimi kehtestamise korral põllumajandustoodete impordile, kaldudes kõrvale lõikes 1 sätestatust ning seoses oma põllumajanduspoliitika elluviimisega kodumaise toodangu osas, võtta tarvitusele tollimakse piiratud arvule Ühendusest pärinevatele põllumajandustoodetele.

Liige ja munad Normaalsed peenise suurused 12 aasta jooksul

Selliseid tollimakse võib tarvitusele võtta üksnes kuni Kõikidel nendel juhtudel kindlustab Eesti tunduva suurusega eelise Ühendusest pärinevatele toodetele.

Vajaduse korral võib Assotsiatsiooninõukogu otsusega seda perioodi pikendada ühe aasta võrra.

EUR-Lex - L - ET

Artikkel 25 1. Mõlemad Pooled hoiduvad igasugustest sisemise fiskaalse iseloomuga meetmetest ja tegevusest, mis otseselt või kaudselt diskrimineerib ühe Poole tooteid teise Poole territooriumilt pärinevate sarnaste toodete suhtes. Ükskõik kumma Poole territooriumile eksporditud tooted ei või siseriiklike kaudsete maksude tagasisaamisest saada suuremat kasu, kui on neile otsese või kaudse maksustamise teel pealepandud maksekohustused.

Artikkel 26 1. Käesolev Leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduslike meetmete säilitamist või kehtestamist seni, kuni see ei lähe vastuollu käesolevas Lepingus sätestatud kaubanduskorraldusega. Pooltevahelised konsultatsioonid, mis puudutavad selliste tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade loomise kokkuleppeid, ning vastava taotluse esitamisel ka teisi olulisemaid küsimusi nende kaubanduspoliitika osas kolmandate riikide suhtes, toimuvad Assotsiatsiooninõukogu raames.

Konsultatsioonid toimuvad eelkõige kolmanda maa liitumise korral Ühendusega, tagamaks Ühenduse ja Eesti mõlemapoolsete, käesoleva Lepinguga kindlaksmääratud huvide arvestamist.

Artikkel 27 Vastupidiselt artikli 11 ja artikli 24 1 esimese alalõigu sätetele, on Eestil õigus piiratud tähtajaks rakendada erakorralisi meetmeid tollimaksude suurendamise näol.

CAMPI FLEGREI: Italy's Super Volcano And Its Mega Eruptions - Part 3

Need meetmed võivad puudutada ainult uusi tööstusharusid või teatud ümberstruktureerimise protsessis või tõsistes raskustes olevaid tööstusharusid, eriti kui need raskused põhjustavad tõsiseid sotsiaalseid probleeme. Neid meetmeid ei tohi rakendada kauem kui kaheaastase perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui pikem kestus on lubatud Assotsiatsiooninõukogu poolt.

Meetmete rakendamise õigus lõpeb hiljemalt Taolisi meetmeid ei saa toote suhtes tarvitusele võtta, kui kõikide tollimaksude, koguseliste piirangute ja muude samaväärse toimega meetmete tühistamisest antud tootele on möödunud rohkem kui kolm aastat. Eesti informeerib Assotsiatsiooninõukogu mistahes erakorralistest meetmetest, mida ta kavatseb rakendada, ning Ühenduse taotlusel korraldatakse Assotsiatsiooninõukogus enne nende rakendamist konsultatsioonid selliste meetmete ning viimastega seotud sektorite küsimuses.

Selliste meetmete rakendamisel annab Eesti Assotsiatsiooninõukogule üle käesoleva artikli alusel rakendatud tollimaksude kaotamise graafiku. Assotsiatsiooninõukogul on Liikmesriikide pikkus ja paksus otsustada teistsuguse graafiku kasuks. Artikkel 28 Kui üks Pooltest leiab, et teise Poolega kauplemisel esineb dumpingut GATTi artikli VI tähenduses, võib ta tarvitusele võtta vajalikud meetmed sellise tegevuse vastu kooskõlas GATTi artikli VI rakendamisalase lepinguga, vastavasisulise siseriikliku seadusandlusega ning artiklis 32 toodud tingimuste ja protseduuridega.

Artikkel 29 Kui mistahes toodet imporditakse sellistes suurendatud kogustes või niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada: — tõsist kahju samalaadse või otseselt konkureeriva toote kodumaisele tootjale, ükskõik kumma Poole territooriumil, või — tõsiseid häireid ükskõik millises majandussektoris või raskusi, mis võivad kaasa tuua piirkonna majandusolukorra tõsist halvenemist, siis on Eestil või Ühendusel, ükskõik kumba neist see puudutab, õigus rakendada vajalikke meetmeid artiklis 32 toodud tingimustel ja protseduure järgides.

Artikkel 30 Kui artiklite 14 ja 24 sätete järgimine viib: i reekspordini kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv Pool on kõnealuse toote osas säilitanud koguselised ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud nendega samaväärset mõju omavad meetmed; või ii eksportiva Poole jaoks olulise toote tõsise nappuseni või selle tekkimise ohule, ning kus ülaltoodud olukorrad toovad või võivad tõenäoliselt endaga kaasa tuua tõsiseid raskusi eksportivale Poolele, võib see Pool kooskõlas artikli 32 protseduuridega võtta tarvitusele antud tingimustes vajalikud meetmed.

Muut zoom liige Pilt peenise suurused

Need meetmed ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui olukord nende säilitamist enam ei õigusta. Artikkel 31 Euroopa Liidu liikmesriigid ja Eesti kohustuvad jätkuvalt reguleerima mistahes kommertsiseloomuga riiklikke monopole, tagamaks, et Nimetatud eesmärgi saavutamiseks vastuvõetud meetmetest informeeritakse Assotsiatsiooninõukogu.

Artikkel 32 1.

Keskmise suurusega liige erektsiooni suurendada liige nagu juhtub

Juhul, kui Ühendus või Eesti allutavad kaupade impordi, mis võib tekitada artiklis 29 nimetatud probleeme, administratiivsetele protseduuridele, mille eesmärgiks on kiire informatsiooni andmine kaubavoogude suundade kohta, informeerib ta sellest teist Poolt. Artiklites 28, 29 ja 30 mainitud Hollywoodi tahe suurus, enne sealtoodud meetmete rakendamist, või lõige 3 d rakendamise juhtudel, kohustub Ühendus või Eesti mõlemale Poolele sobiva lahenduse leidmise eesmärgil varustama Assotsiatsiooninõukogu, niipea kui võimalik, kogu vajaliku informatsiooniga.

Meetmete valikul tuleb eelistada selliseid, mis kõige vähem takistavad käesoleva Lepingu toimimist. Kaitsemeetmetest teatatakse koheselt Assotsiatsiooninõukogule ning nende üle toimuvad seal perioodilised konsultatsioonid.

Konsultatsioonide eesmärgiks on eelkõige kinnitada ajagraafik kaitsemeetmete tühistamiseks niipea, kui asjaolud seda võimaldavad. Lõike 2 rakendamiseks kehtivad järgnevad sätted: a vastavalt artiklile 29, tuleb selles artiklis viidatud olukorra tõttu tekkinud probleemid edastada uurimiseks Assotsiatsiooninõukogule, mis võib vastu võtta mistahes niisuguste probleemide kõrvaldamiseks vajaliku otsuse.

Kui Assotsiatsiooninõukogu või eksportiv Pool pole probleemide kõrvaldamiseks otsust vastu võtnud või kui 30 päeva jooksul alates probleemist teatamisest pole saavutatud muud rahuldavat lahendust, võib importiv Pool rakendada vajalikke meetmeid probleemi kõrvaldamiseks.

Need meetmed ei tohi ületada tekkinud raskuste kõrvaldamiseks vajalike meetmete piire; b vastavalt artiklile 28 tuleb Assotsiatsiooninõukogu informeerida dumpingu juhtumist niipea, kui importiva Liikmesriikide pikkus ja paksus võimuorganid on alustanud juurdlust.

Kui dumpingut ei lõpetata või kui 30 päeva jooksul alates Assotsiatsiooninõukogu informeerimisest ei ole jõutud muu rahuldava lahenduseni, võib importiv Pool rakendada vajalikke meetmeid; c vastavalt artiklile 30, tuleb seal nimetatud olukordade tõttu tekkinud probleemid esitada uurimiseks Assotsiatsiooninõukogule.

Assotsiatsiooninõukogu võib vastu võtta mistahes otsuse, mis on vajalik probleemide kõrvaldamiseks. Kui ta pole sellist otsust langetanud 30 päeva jooksul alates talle asjaolust teatamisest, võib eksportiv Pool rakendada kõnealuse toote ekspordi suhtes vajalikke meetmeid; d kui erandlikud asjaolud, mis nõuavad kohest tegutsemist, muudavad vastavalt kas eelneva informeerimise või uurimise võimatuks, siis võib Ühendus või Eesti, ükskõik kumba neist see puudutab, artiklites 28, 29 ja 30 nimetatud situatsioonide puhul rakendada otsekohe ettevaatusabinõusid, mis on olukorra ohjeldamiseks hädavajalikud.

Artikkel 33 Protokoll nr.

tavalise detaili pikkus ja elemendi normaalne paksus - Kuidas peenist suurendada?

Artikkel 34 Käesolev Leping ei välista impordi- ekspordi- või transiitkauba keelde või -piiranguid, kui need on õigustatud ühiskondliku moraali, riikliku poliitika või avaliku julgeoleku; inimeste, loomade või taimede tervise ning elu kaitse; kunsti- ajaloolise- või arheoloogilise väärtusega riiklike aarete kaitse või intellektuaalse, tööstus- ja kaubandusomandi kaitse või kulla ja hõbedaga seotud reeglite läbi.

Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või pooltevahelise kaubanduse varjatud piiramise vahendiks. Artikkel 35 Protokoll nr. IV osa. Igas liikmesriigis kehtivate tingimuste ja modaliteetide kohaselt: — Eesti kodakondsusest töötajatele, kes seaduslikult töötavad liikmesriigi territooriumil, osutatud kohtlemine peab olema vaba igasugusest kodakondsusel põhinevast diskrimineerimisest töötingimuste, palga või vallandamiste osas, võrreldes liikmesriigi enda kodanikega, — liikmesriigi territooriumil seaduslikult töötava töötaja, välja arvatud hooajatöölised ning artiklis 40 nimetatud kahepoolsete lepingute alusel töötavad isikud, kui nendes lepingutes ei ole ette nähtud teisiti, abikaasa ja lapsed, kellel on seaduslik alus elamiseks liikmesriigi territooriumil, omavad selle töötaja seadusliku töötamise perioodil pääsu selle liikmesriigi tööturule.

Eesti kohtleb oma kehtivate tingimuste ja modaliteetide kohaselt lõikes 1 viidatud töötajaid, kes on mõne liikmesriigi kodanikud ning töötavad seaduslikult tema territooriumil, samuti nende tema territoorimil elamiseks seaduslikku alust omavaid abikaasasid ja lapsi. Artikkel 37 1.

  • Mees peenise foto suurused
  • Kasutaja arutelu:Okoik/Mercosur – Vikipeedia
  • Kirje saadetakse jooksul 48hours pärast täielikku tasumist on saanud Me laev tellimus kaudu Tähitud lennuposti Lisatud jälgimise numbri Hiina Post Air Mail.
  • Materiaalsed pikkusmõõdud, edaspidi "pikkusmõõdud", on mõõdud, mille märkide vahelised kaugused on esitatud ametlikes pikkusühikutes.
  • Это культовая фигура, икона в мире хакеров.

Sooviga kohaldada sotsiaalkindlustussüsteemi Eesti kodakondsusest töötajatele, kes seaduslikult töötavad liikmesriigi territooriumil ning nende seal elamiseks seaduslikku alust omavatele perekonnaliikmetele, ning vastavalt igas liikmesriigis kehtivatele tingimustele ja modaliteetidele, — liidetakse kõik eri liikmesriikides lõpetatud kindlustus- töötamise või elamisperioodid kokku, arvestamaks niisugustele töövõtjatele ja niisugustele perekonnaliikmetele vanaduspensione ja pensionifondi aastamakse ning toetusi invaliidsuse või surma või haigestumise korral; — kõik vanaduspensionid või pensionifondi aastamaksud, toetused surma, tööõnnetuse või kutsehaiguse, või sellest johtuva invaliidsuse korral, välja arvatud mitteannetuslikud tulud, on vabalt ülekantavad deebitorist liikmesriigi või liikmesriikide seadusandluses ettenähtud mahus; — kõnealused töövõtjad saavad peretoetust oma ülaltoodud viisil defineeritud perekonnaliikmetele.

Eesti tagab liikmesriikide kodakondsusest töötajatele, kes tema territooriumil seaduslikult töötavad ja nende seal elamiseks seaduslikku alust omavatele perekonnaliikmetele lõike 1 teises ja kolmandas alalõigus määratletuga sarnase kohtlemise.

Artikkel 38 1. Assotsiatsiooninõukogu võtab oma otsusega vastu vajalikud sätted artiklis 37 toodud eesmärgi saavutamiseks. Assotsiatsiooninõukogu võtab administratiivseks koostööks oma otsusega vastu üksikasjalikud juhised, mis näevad ette vajalikud juhtimise ja kontrolli garantiid lõikes 1 viidatud sätete rakendamiseks.

Artikkel 39 Assotsiatsiooninõukogu poolt kooskõlas artikliga 38 vastuvõetud sätted ei mõjuta Eesti ja liikmesriikide kahepoolsetest lepingutest tulenevaid õigusi või kohustusi juhul, kui sellised lepingud annavad Eesti või liikmesriikide kodanikele soodsama kohtlemise.

Kuidas kiiresti suurendada video Dicki peenis vastsundinutes selle suurus

Artikkel 40 1. Arvestades asjassepuutuva liikmesriigi tööturu olukorda, mida reguleerib tema seadusandlus ning mis allub selles liikmesriigis kehtivatele reeglitele tööjõu liikumise alal, — liikmesriikide poolt vastavalt kahepoolsetele lepingutele Eesti töötajate hõiveks antud võimalusi tuleb säilitada ja võimaluse korral edasi arendada, — teised liikmesriigid suhtuvad soosivalt samalaadsete lepingute sõlmimise võimalusse.

Assotsiatsiooninõukogu uurib teisi täiendavaid võimalusi, sealhulgas osalemist erialases koolituses, vastavalt liikmesriikides kehtivatele reeglitele ja protseduuridele ning võttes arvesse tööturu olukorda liikmesriikides ning Ühenduses.

Artikkel 41 Alates Assotsiatsiooninõukogu teeb selleks omapoolseid ettepanekuid. Artikkel 42 Et edendada majanduslikust ümberstruktureerimisest Eestis tulenevat tööjõuressursside ümberstruktureerimist, annab Ühendus tehnilist abi artiklis 91 kavandatud sobiva sotsiaalturvalisuse süsteemi väljatöötamiseks. Ühendus ja tema liikmesriigid tagavad, välja arvatud Lisas VII loetletud sektorite osas: i alates käesoleva Lepingu jõustumisest Eesti äriühingutele asutamisel kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui liikmesriikide endi äriühingutele või mistahes kolmanda riigi äriühingutele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; ii alates käesoleva Lepingu jõustumisest Eesti äriühingute tütarettevõtetele ja filiaalidele, mis on asutatud nende territooriumidel, nende tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui liikmesriikide endi äriühingutele ja filiaalidele või mistahes kolmanda riigi äriühingu nende territooriumil asutatud tütarettevõtetele ja filiaalidele antud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; iii alates Eesti kodanikele asutamisel ning juba asutanud kodanike tegutsemise suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Ühenduse kodanikele või mistahes kolmanda riigi kodanikele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; 2.

Eesti tagab alates käesoleva Lepingu jõustumisest: i Ühenduse äriühingutele asutamisel kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti äriühingutele või mistahes kolmanda riigi äriühingutele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; ii tema territooriumil asutatud Ühenduse äriühingute tütarettevõtetele ja filiaalidele nende tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti äriühingutele ja filiaalidele, või mistahes kolmanda riigi äriühingu tema territooriumil asutatud tütarettevõtetele ja filiaalidele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam; iii Ühenduse kodanikele asutamisel ning juba asutanud kodanike tegevuse suhtes kohtlemise, mis ei ole vähem soodne kui Eesti kodanikele või mistahes kolmanda riigi kodanikele osutatud kohtlemine, ükskõik kumb neist on soodsam.

Klienditeenindus Liikmesriikide pikkus ja paksus oleme siin, et aidata teie toote küsimustele, tellimuse staatus ja tagasi. Meie veendumust, et teil on vastata oma e-posti 24 tunni jooksul, nädalavahetuse jooksul 48 tundi.

  1. Ma olen liikme suurusega rahul

Saatke meile küsimusi või probleeme, võib teil olla. Müügi-Import maksud ja chargee ei ole hinna sees või laevanduse tasu. Seal on tasud ostja responsibity Palun kontrollige oma riigi tolliasutus, et teha kindlaks, millised need täiendavad kulud on enne ostu. Me tavaliselt kaubamärgi kaupade odav kohta tollideklaratsioon ja me püüame teid aidata vähendada või vältida GST või V.

Olenemata punktis 4. Nummerdatud skaalamärkide arv on selline, et mõõtu ei saaks lugeda mitmetimõistetavalt. Kui nummerdusühik on muu kui meeter, võib meetrimärgid siiski nummerdada meetrites. Meetreid tähistavatele numbritele järgneb sel juhul tähis "m". Lisaks sellele võib eelnevate meetrite arvu samamoodi korrata muude nummerdatud skaalamärkide ees.

Kui joonskaala jaotiste väärtus on kujul 2 × 10n ja vähemalt 2 sentimeetrit, nummerdatakse kõik skaalamärgid. Kui mõõdul on rohkem kui üks skaala, võivad skaalajaotised olla erinevad ja numbrid võivad suureneda samas või vastupidises suunas.

31973L0362

Nimipikkus 5. Mõõtude nimipikkus on üks järgmistest väärtustest: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 või 5 m või 5 m täiskordne. Siiski võib eriotstarvete puhul lubada muid väärtusi, tingimusel et vajadust sellist nimipikkust kasutada põhjendatakse tüübikinnitust taotledes ja see eriotstarve märgitakse mõõdule. Osa punktis 5. Pealdised 6. EMÜ tüübikinnitusmärk; 6. Nimipikkus, tõmbejõud ja temperatuur väljendatakse mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu Kõik need pealdised esitatakse nähtavalt ja loetavalt mõõdu alguses.

Lisaks sellele võib mõõtudel olla muid mõõtmisega mitte seotud andmeid, mis on ette nähtud muude õigusnormidega või mille kohta on loa andnud pädev siseriiklik asutus. Kui pealdised ei ole kodeeritud, esitatakse need sihtliikmesriikide riigikeeltes.

Reklaamkirjutised võivad pikkusmõõtudel olla tingimusel, et nende asukoht vastab punkti 6. Pealdised, sealhulgas reklaamkirjutised, esitatakse nii, et need mingil juhul ei segaks mõõdu kasutamist mõõtmiseks. Kohustuslikud pealdised, välja arvatud EMÜ tüübikinnitusmärk, ja reklaamkirjutiste asukoht esitatakse mudelil, millele antakse EMÜ tüübikinnitus.

Lubatud piirvead 7. Lisaks sellele suurendatakse ots- või ühendmõõdu puhul lubatud plussi või miinusega piirviga viimase, otspinnaga piirneva jaotise pikkuse jaoks: - 0,1 mm võrra I klassi mõõtude puhul, - 0,2 mm võrra II klassi mõõtude puhul, - 0,3 mm võrra III klassi mõõtude puhul.

Kui palju aastaid saate suurendada liiget Liikme suurus sormedest

Kasutuses olevate mõõtude lubatud piirviga on kaks korda suurem kui punktis 7. Lubatud piirvigade puhul kohaldatakse järgmisi võrdlustingimusi. Võrdlustemperatuur on tavaliselt 20 °C. Teatavatele punktis 9 piiritletud mõõtudele võib erandlikult kehtestada erineva võrdlustemperatuuri.

Kaasaegne viis liikme suurendamiseks Kuidas suurendada parlamendiliige rahvavahendiga

Pikkusmõõte, mille kohta on punktis 9 sätestatud tõmbejõud, katsetatakse nii, et need tõmmatakse mõõdul osutatud tõmbejõudu rakendades kogu pikkuses rõhttasapinnale, kus hõõrdumine peaaegu puudub.

Taatlusmärgised Iga pikkusmõõt valmistatakse nii, et sellele saab kanda taatlusmärgised, mis on sätestatud nõukogu Selleks nähakse ette koht mõõdu alguses. Mitmesugused pikkusmõõdud, mida direktiiv hõlmab 9. Klaaskiust ja plastist ots- joon- või ühendmõõdud, mõõdulindid Nimipikkus 0,5—50 meetrit.