Liikme suurus ja geneetika.

Liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega põhikirjasätete täitmata jätmise, liikmemaksu tasumata jätmise või Seltsi olulisel määral kahjustamise eest. Ühingust välja astuda. Valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse; 3.

Populatsioonigeneetika

Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast põhiseadusest, alamatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. Ühing on mittetulunduslik organisatsioon, mis on loodud põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ühingu eesmärgiks on: alus-ja rakenduslike uurimuste edendamine inimese- ja meditsiinilise geneetika vallas ning kontaktide hõlbustamine sarnaste eesmärkidega inimeste vahel.

Professionaalse ja avaliku hariduse ergutamine ja integreerimine ning avalikkuse teavitamine kõigis inimesegeneetikaga seonduvates valdkondades; geneetika alase teadustöö, arendustegevuse ja koolitusliku sisuga ürituste konverentsid, seminarid, jne.

Iga-aastase Ühingu teadusliku konverentsi korraldamine; eriala spetsialistide tasemekoolituse, tööalase koolituse, täiendõppe ja vabahariduskoolituse korraldamine Eestis ning välisriikides, kaasates Eestis läbiviidavale täienduskoolitusele välisspetsialiste; Eesti Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja teiste võimuorganite professionaalne nõustamine Ühingu kompetentsi kuuluvates küsimustes; suhete loomine ja suhtlemine teiste kutse- ja ametiliitudega; Ühingu seltsielu arendamine ja korraldamine.

Ühingul on õigus oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks: 2. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi. Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult.

Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Eesti Meditsiinigeneetika Selts, lühendatult EMGS edaspidi Selts on üle-eestiline meditsiinigeneetika eriala arstide ja residentide ning tervishoiuasutustes töötavate meditsiinigeneetika valdkonna arstide, laborispetsialistide, laborantide ja õdede vabatahtlik ühendus meditsiinigeneetika kui arstliku eriala arendamiseks. Selts on asutatud Seltsi asukoht on Tartu linn.

Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse. Taotlejal on sel juhul õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Ühingu liikmel on õigus: 3.

Ühingust välja astuda. Ühingu liikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Ühingu liige on kohustatud: 3. Liikmemaksu suuruse ja määra füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele kehtestab üldkoosolek igal aastal; 3.

ETSAÜ – Põhikiri

Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara; 3. Ühingu juhatusel või üldkoosolekul on õigus Ühingust välja arvata liikmed, kes korduvalt rikuvad Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, kes on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem kui 12 kuud, kes on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.

Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

  1. Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
  2. Kuidas suumida liige seksuaalsete osalejate ajal
  3. Lexicon – Geneetika
  4. Suurus Liikmete videofoto

Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Ühingu kõrgeimaks võimuorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord. Liikme suurus ja geneetika on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 20 Ühingu liiget.

Digitaalse innovatsioonikeskuse infopäev

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

Arhiiv: Lexicon

Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku käik, s. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Igal Ühingu liikmel on üks hääl.

Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku Liikme suurus ja geneetika omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:.