V�geo Kuidas suurendada liige

Riikliku kaitseteenistuse seadmed 1. Need viiakse läbi: 32 a täievolilise konverentsi otsusel; 33 b kõne all oleva sektori eelneval ülemaailmsel konverentsil antud soovituse alusel, kui see on nõukogu poolt heaks kiidetud; 34 c liidu liikmetest vähemalt veerandi palvel, mis peab olema isiklikult peasekretärile saadetud; 35 d nõukogu ettepanekul. Raadioside töögrupid moodustatakse raadioside assamblee poolt. Iga ettepaneku teisend mis tahes lõigu kohaselt esitatud parandusele võib, siiski, olla esitatud igal ajal liidu liikme või selle delegatsiooni poolt täievolilisel konverentsil. Nende lõpparvamused on resolutsioonide, otsuste, soovituste või ettekannete vormis.

Käesolev põhikiri, mille sätteid on täiendatud konventsiooni omadega, on liidu põhidokument. Nii põhikirja kui konventsiooni sätted on täiendatud järgnevate administratiiveeskirjadega, mis reguleerivad elekterside kasutamist ja on siduvad kõikidele liikmetele: — rahvusvaheliste elekterside eeskirjadega, — raadioeeskirjadega. Vasturääkivuste puhul põhikirja ja konventsiooni sätete või administratiiveeskirjade vahel kehtivad põhikirja sätted.

Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri

Vasturääkivuste puhul konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätete vahel kehtivad konventsiooni sätted. Artikkel 5. Definitsioonid 33 Kui kontekstist ei tulene teisiti, siis: 34 a terminid, mida on kasutatud selles põhikirjas ja mis on defineeritud lisas, mis moodustab põhikirja lahutamatu osa, omavad tähendust, mis neile lisas on antud; 35 b terminid, välja arvatud need, mis on defineeritud põhikirja lisas, mida on kasutatud konventsioonis ja mis on defineeritud selle juurde kuuluvas lisas, mis moodustab selle lahutamatu V�geo Kuidas suurendada liige, omavad tähendust, mis neile selles lisas on antud; 36 c teised terminid, mis on defineeritud administratiiveeskirjades, omavad tähendust, mis neile seal on antud.

Artikkel 6.

V�geo Kuidas suurendada liige cm liige suurus kondoom

Liidu põhidokumentide täitmine 37 1. Liikmed on kohustatud kinni pidama põhikirja sätetest, konventsioonist ja administratiiveeskirjadest kõigis elekterside asutustes ja jaamades, mis on rajatud või tegutsevad nende algatusel ja tegelevad rahvusvahelise teenindusega või on võimelised põhjustama raadioteeninduse häireid teistes riikides, välja arvatud teenindused, mis on vabastatud sellistest kohustustest vastavalt põhikirja artiklile Samuti on liikmed kohustatud võtma meetmeid, et mõjustada põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätete täitmist nende poolt tööle lubatud operaatorfirmades, mis on rajatud või tegutsevad elekterside alal ja mis tegelevad rahvusvahelise teenindusega või töötavad jaamadega, mis on võimelised põhjustama raadioteeninduse häireid teistes riikides.

Artikkel 7. Liidu struktuur 40 a täievolilisest konverentsist, mis on liidu peamine organ; 41 b nõukogust, mis tegutseb täievolilise konverentsi nimel; 42 c rahvusvahelise elekterside ülemaailmsetest konverentsidest; 43 d raadioside sektorist, mis hõlmab ülemaailmseid ja piirkondlikke raadioside konverentse, raadioside assambleesid ja raadioeeskirjade ametit; 44 e elekterside standardiseerimise sektorist, mis hõlmab maailma elekterside standardiseerimise konverentse; 45 f elekterside arengusektorist, mis hõlmab ülemaailmseid ja regionaalseid arengukonverentse; 46 g peasekretariaadist.

Täievoliline konverents koosneb liikmeid esindavatest delegatsioonidest. See kutsutakse kokku iga nelja aasta järel. Artikkel 9. Valimiste ja nendega seotud küsimuste kohta käivad põhimõtted 60 1.

Täievoliline konverents kindlustab igasugustel valimistel Kuidas toiming seksuaallamendil põhikirja lõikudele 54 kuni 56, et: 61 a nõukogu liikmete valimisel arvestatakse nõukogu kohtade ühtlast jaotust maailma kõigi regioonide vahel; 62 b peasekretär, peasekretäri asetäitja, büroode direktorid ja raadioeeskirjade ameti liikmed oleksid erinevate liikmesriikide kodanikud ja nende valimisel arvestatakse nende ühtlast geograafilist jaotust maailma eri regioonide vahel; mis puutub valitavatesse ametnikesse, siis tuleb tõsiselt arvestada ka põhikirja lõigus toodud põhimõtteid; 63 c raadioeeskirjade ameti liikmed valitakse nende V�geo Kuidas suurendada liige Kuidas suurendada liige võimekuse alusel liidu liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast; iga liikmesriik võib esitada ainult ühe oma kodakondsusesse kuuluva kandidaadi.

Nende valimiste protseduuri määrab täievoliline konverents. Tingimused ametisse astumise, vabade ametikohtade ja ümbervalimise kohta on toodud konventsioonis. Artikkel Nõukogu 65 1. Nõukogu võtab vastu oma protseduurireeglid.

V�geo Kuidas suurendada liige Meeste liikmete nimi suurusest

Täievoliliste konverentside vaheajal tegutseb nõukogu liidu valitseva organina täievolilise konverentsi nimel ja õiguste piires, mis on talle viimase poolt delegeeritud. Peasekretariaat 73 1.

Peasekretäri asetäitja vastutab peasekretäri ees, V�geo Kuidas suurendada liige abistab peasekretäri selle tegevuses ja täidab peasekretäri poolt talle antud eriülesandeid.

The CIA's Covert Operations: Afghanistan, Cambodia, Nicaragua, El Salvador

Ta täidab peasekretäri kohuseid viimase äraolekul. II peatükk. Funktsioonid ja struktuur 78 1. Tihe koostöö peab toimuma raadioside sektori, elekterside standardiseerimise sektori ja elekterside arengusektori vahel. Raadioside sektori töö toimub läbi: 81 a ülemaailmsete ja regionaalsete raadioside konverentside; 82 b raadioeeskirjade ameti; 83 c raadioside assambleede, mida võib ühendada ülemaailmsete raadioside konverentsidega; 84 d raadioside töögruppide; 85 e raadioside büroo, mida juhib valitud direktor.

V�geo Kuidas suurendada liige Mis on selle suuruse suurus

Raadioside sektori liikmeteks on: 87 a seaduse järgi kõik liidu liikmed; 88 b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele selleks volitatud mis tahes ühendus või organisatsioon. Raadioside konverentsid ja raadioside assambleed 89 1. Ülemaailmne raadioside konverents võib osaliselt või erandkorras täies mahus läbi vaadata raadioeeskirju ja tegeleda mis tahes ülemaailmset iseloomu omavate ja tema kompetentsi kuuluvate ning tema päevakorras olevate küsimustega; tema teised ülesanded on määratletud konventsioonis.

Ülemaailmsed raadioside konverentsid toimuvad tavaliselt iga kahe aasta järel, ometi võib konventsiooni vastavate sätete kohaselt sellise konverentsi ära jätta või viia läbi täiendav konverents. Raadioside assambleed kutsutakse tavaliselt kokku samuti iga kahe aasta järel ja need on aja ja koha poolest seotud ülemaailmsete raadioside konverentsidega, et suurendada raadioside sektori efektiivsust ja kasulikkust.

Raadioside assambleed peavad kindlustama vajaliku tehnilise baasi ülemaailmsete raadioside konverentside tööks V�geo Kuidas suurendada liige tulema vastu kõigile raadioside konverentsidel esitatud palvetele.

Pump hinnad suurendada meessoost liige

Raadioside assamblee ülesanded on täpsustatud konventsioonis. Ülemaailmse raadioside konverentsi, raadioside assamblee ja regionaalse raadioside konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja ja konventsiooniga. Raadioside assamblee või regionaalse raadioside konverentsi otsused peavad Tal oli tohutu suurused igal juhul olema kooskõlas raadioeeskirjadega.

Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaksmääratud kulude piirmäärade ületamist. Raadioeeskirjade amet 93 1.

Raadioeeskirjade amet koosneb valitud liikmetest, kes on kõrgelt kvalifitseeritud raadioside alal, kellel on praktilist kogemust sageduste määramisel ja kasutamisel. Iga liige peab olema tuttav geograafiliste, majanduslike ja demograafiliste tingimustega ühes maailma piirkonnas. Nad täidavad oma ülesandeid liidu heaks iseseisvalt ja osalise tööajaga. Raadioeeskirjade ameti ülesanded on: 95 a kinnitada vastavalt raadioeeskirjadele ja mis tahes õiguspädevate raadioside konverentside poolt vastu võetud otsustele protseduurireeglid, mis sisaldavad tehnilisi kriteeriume.

Direktor ja büroo kasutavad neid protseduurireegleid raadioeeskirjade kohaldamisel liikmete tehtud sagedusmuudatuste registreerimisel. Need reeglid peavad olema avatud administratsioonidele kommenteerimiseks ja kui nendega ei olda jätkuvalt nõus, tuleb probleem esitada tulevasele ülemaailmsele raadioside konverentsile; 96 b arvestada muid asjaolusid, mida ei saa lahendada ülaltoodud protseduurireeglite rakendamisega; 97 c täita muid sageduste määramise ja kasutamisega seotud täiendavaid ülesandeid, mis V�geo Kuidas suurendada liige põhikirja lõigust 78, vastavalt raadioeeskirjade jaoks kohaldatud protseduuridele ja nagu on ette kirjutatud õiguspädeva konverentsi või nõukogu poolt liidu liikmete V�geo Kuidas suurendada liige nõusolekul, sellise konverentsi ettevalmistamisel või vastavalt sellise konverentsi otsustele.

Iga ameti liige peab eriti hoiduma sekkumast otsustesse, mis on otseselt seotud liikme enese administratsiooniga.

Liikmed peavad hoiduma mis tahes tegevusest või otsuse vastuvõtmisest, mis võib olla sobimatu nende staatusega, lähtudes lõigust Raadioeeskirjade ameti töökord on määratletud konventsioonis.

Raadioside töögrupid Raadioside töögruppide ülesanded on määratletud konventsioonis. Raadioside büroo Raadioside büroo direktori funktsioonid on määratletud konventsioonis.

Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri – Riigi Teataja

III peatükk. Funktsioonid ja struktuur 1.

  1. Käesolev põhikiri, mille sätteid on täiendatud konventsiooni omadega, on liidu põhidokument.
  2. Millised parlamendiliikmete suurused on selle foto kohta

Raadioside sektori, elekterside standardiseerimise sektori ja elekterside arengusektori vahel tuleb teha tihedat koostööd. Elekterside standardiseerimise sektori töö toimub läbi: a ülemaailmsete elekterside standardiseerimise konverentside; b elekterside standardiseerimise töögruppide; c elekterside standardiseerimisbüroo, mida juhib valitud direktor.

Elekterside standardiseerimise sektori liikmeteks on: a seaduse järgi kõik liidu liikmete administratsioonid; b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele iga selleks volitatud ühendus või organisatsioon. Ülemaailmsed elekterside standardiseerimise konverentsid 1. Ülemaailmse elekterside standardiseerimise konverentsi ülesanded on määratletud konventsioonis. Ülemaailmsed elekterside standardiseerimise konverentsid toimuvad iga nelja aasta järel; siiski võib konventsiooni vastavatest sätetest lähtuvalt pidada lisakonverentsi.

Ülemaailmse elekterside standardiseerimise konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjadega. Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi kindlaksmääratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

  • Kuidas masseerida peenise selle suurendamiseks
  • Feed aggregator | Page 8 | University of Tartu

Elekterside standardiseerimise töögrupid Elekterside standardiseerimise töögruppide ülesanded on määratletud konventsioonis. Elekterside standardiseerimisbüroo Elekterside standardiseerimisbüroo direktori ülesanded on määratletud konventsioonis. IV peatükk.

Pump hinnad suurendada meessoost liige

Elekterside arengusektori töö toimub läbi: a ülemaailmsete ja regionaalsete elekterside arengukonverentside; b elekterside arengu töögruppide; c elekterside arengubüroo, mida juhib valitud direktor.

Elekterside arengusektori liikmeteks on: a seaduse järgi kõik liidu liikmete administratsioonid; b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele iga selleks volitatud iseseisev üksus või organisatsioon. Elekterside arengukonverentsid 1. Elekterside arengukonverentsid on elekterside arengut puudutavate diskussioonide, projektide ja programmide foorumiks ning elekterside arengubüroole juhtnööride andjaks.

Elekterside arengukonverentsid hõlmavad: a ülemaailmseid elekterside arengukonverentse; b regionaalseid elekterside arengukonverentse. Kahe täievolilise konverentsi vahel peab toimuma üks ülemaailmne elekterside arengukonverents ja vastavalt ressurssidele ning prioriteetidele regionaalsed elekterside arengukonverentsid. Elekterside arengukonverentsid ei valmista ette lõppakte.

Nende lõpparvamused on resolutsioonide, otsuste, soovituste või ettekannete vormis. Need lõpparvamused peavad igal juhul olema kooskõlas konstitutsiooni, konventsiooni ja administratiiveeskirjadega. Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ning hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaksmääratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

[AMSS] Advisory dictionary of document language

Elekterside konverentside ülesanded on määratletud konventsioonis. Elekterside arengu töögrupid Elekterside arengu töögruppide kohustused on määratletud konventsioonis. Elekterside arengubüroo Elekterside arengubüroo direktori funktsioonid on määratletud konventsioonis. V peatükk. Rahvusvahelise elekterside ülemaailmsed konverentsid 1. Rahvusvahelise elekterside ülemaailmne konverents võib osaliselt või erandkorras täies mahus läbi vaadata rahvusvahelisi elekterside eeskirju ja tegelda mis tahes ülemaailmset iseloomu omavate ja tema pädevusse kuuluvate ning päevakorras olevate küsimustega.

Rahvusvahelise elekterside ülemaailmse konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja ja konventsiooniga.

Võttes vastu resolutsioone ja Liikme suurus Konya, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaks määratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

Koordinatsioonikomitee 1. Koordinatsioonikomitee koosneb peasekretärist, peasekretäri asetäitjast ja kolme büroo direktoritest. Seda juhib peasekretär ja viimase puudumisel peasekretäri asetäitja. Koordinatsioonikomitee tegutseb sisemise juhtorganina, kes annab peasekretärile nõu ja praktilist abi kõigi administratiivsete, finantsiliste, informatsioonisüsteeme ja tehnilist koostööd puudutavate küsimuste lahendamisel, mis Mis on keskmine suurus kuulu mingi sektori või peasekretariaadi otsesesse pädevusse ning välissuhete ja avalikkuse informeerimise alal.

Eelnevat arvesse võttes peab komitee juhinduma põhikirja ja konventsiooni sätetest, nõukogu otsustest V�geo Kuidas suurendada liige liidu kui terviku huvidest. Liidu valitud ametnikud ja töötajaskond 1. Nad peavad hoiduma mis tahes tegevusest, mis ei ole kohane neile kui rahvusvahelistele ametnikele. Termin «finantshuvi» ei tähenda pensioni või eelnevalt tehtud töö eest saadavat kompensatsiooni.

Töötajaskonna töölevõtmisel ja töötingimuste määramisel peab kõige tähtsamaks pidama liidu kindlustamist kõige töövõimelisema, kompetentsema ja ausama töötajaskonnaga. Samasugust tähtsust tuleb osutada sellele, et võtta tööle töötajaid võimalikult erinevatest piirkondadest.

V�geo Kuidas suurendada liige Kuidas saab suumida, milline koor

Liidu rahalised vahendid 1. Liidu kulud koosnevad väljaminekutest: a nõukogule; b peasekretariaadile ja liidu sektoritele; c täievolilistele konverentsidele ja rahvusvahelise elekterside ülemaailmsetele konverentsidele; 2.

V�geo Kuidas suurendada liige Peenise suurus on normaalne

Liidu kulud kaetakse liikmete ja konventsiooni vastavate sätete alusel volitatud iseseisvate üksuste ja organisatsioonide liikmemaksudest. Iga liige ja selleks volitatud iseseisev üksus või organisatsioon peab maksma summa, mis vastab osamaksu klassile, mille ta on valinud konventsiooni vastavate sätete kohaselt.

V�geo Kuidas suurendada liige Kui palju peenise suurus

Iga liige peab teatama peasekretärile kuue kuu jooksul sellise teate saamisest, millise maksuklassi ta vastavalt parandatud skaalale valis.

Liikmed, kes ei teatanud oma otsusest lõikudes ja antud aja jooksul, säilitavad oma eelnevalt valitud maksuklassi.